Regulamin

Nowa wersja, która wejdzie w życie 20 kwietnia 2017, chyba że zaakceptujesz ją wcześniej

1. Przedmiot

Comuto SA (nazywana dalej „BlaBlaCar”) opracowała platformę umożliwiającą wspólne przejazdy, dostępną na witrynie internetowej pod adresem www.blablacar.pl lub w postaci aplikacji na urządzenia mobilne, której przedmiotem jest umożliwienie nawiązywania kontaktu pomiędzy kierowcami podróżującymi do określonego miejsca docelowego a pasażerami zamierzającymi udać się w tym samym kierunku, w celu zapewnienia im możliwości wspólnego Przejazdu i podziału związanych z nim kosztów (dalej „Platforma”).

Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest zdefiniowanie zasad dostępu oraz użytkowania Platformy. Prosimy o dokładne zapoznanie się z nimi. BlaBlaCar nie jest stroną jakichkolwiek porozumień, umów lub relacji umownych jakiejkolwiek natury pomiędzy Użytkownikami Platformy.

Klikając “Zaloguj się przez Facebook” lub “Zarejestruj się, używając swojego adresu e-mail”, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się i zaakceptował niniejszy Regulamin.

2. Definicje

W niniejszym Regulaminie:

Ogłoszenie” oznacza ogłoszenie dotyczące Przejazdu, zamieszczone na Platformie przez Kierowcę;

BlaBlaCar” ma znaczenie określone w Artykule 1 powyżej;

Regulamin” oznacza niniejszy Regulamin;

Konto” oznacza konto, które musi zostać założone w celu zostania Użytkownikiem i uzyskania dostępu do niektórych usług oferowanych na Platformie;

Konto w serwisie Facebook” ma znaczenie określone w Artykule 3.2 poniżej;

Kierowca” oznacza Użytkownika korzystającego z Platformy w celu oferowania innym osobom możliwości ich przewozu w zamian za Udział w Kosztach w odniesieniu do określonego Przejazdu, w terminie określanym wyłącznie przez Kierowcę;

Potwierdzenie Rezerwacji” ma znaczenie określone w Artykule 4.2.1 poniżej;

Treści Użytkownika” mają znaczenie określone w Artykule 11.2 poniżej;

Użytkownik” oznacza dowolną osobę, która założyła Konto na Platformie;

Pasażer” oznacza Użytkownika, który zaakceptował ofertę przewozu ze strony Kierowcy lub – jeżeli dotyczy – osobę, na rzecz której Użytkownik zarezerwował Miejsce;

Udział w Kosztach” oznacza, w odniesieniu do określonego Przejazdu, sumę pieniędzy wymaganą przez Kierowcę i zaakceptowaną przez Pasażera jako jego udział w kosztach Przejazdu;

Miejsce” oznacza miejsce siedzące zarezerwowane przez Pasażera w pojeździe Kierowcy;

Platforma” ma znaczenie określone w Artykule 1 powyżej;

Rezerwacja” ma znaczenie określone w Artykule 4.2.1 poniżej;

Usługi” oznaczają wszystkie usługi świadczone przez BlaBlaCar za pośrednictwem Platformy;

Witryna internetowa” oznacza witrynę dostępną pod adresem www.blablacar.pl;

Odcinek” ma znaczenie określone w Artykule 4.1 poniżej;

Przejazd” oznacza podróż stanowiącą przedmiot Ogłoszenia zamieszczonego przez Kierowcę na Platformie, na którego podstawie wyraża on zgodę na przewóz Pasażerów w zamian za Udział w Kosztach;

Przejazd z rezerwacją” ma znaczenie określone w Artykule 4.2.1 poniżej;

Przejazd bez rezerwacji” ma znaczenie określone w Artykule 4.2.2 poniżej;

Pass” ma znaczenie określone w Artykule 5.2.1 poniżej;

Opłata za Pass” ma znaczenie określone w Artykule 5.2.2 poniżej;

Usługi Pass” mają znaczenie określone w Artykule 5.2.3 poniżej;

Okresy próbne” mają znaczenie określone w Artykule 5.2.3 poniżej;

3. Rejestracja na Platformie i założenie Konta

3.1. Warunki rejestracji na Platformie

Platforma może być wykorzystywana przez osoby, które ukończyły 18 lat. Dokonanie rejestracji na Platformie przez osobę niepełnoletnią jest całkowicie zabronione. Poprzez dostęp, korzystanie lub rejestrację na Platformie Użytkownik oświadcza, że ma ukończone 18 lat.

3.2. Założenie Konta

Platforma umożliwia Użytkownikom zamieszczanie i wyświetlanie Ogłoszeń oraz wzajemną interakcję celem rezerwacji Miejsca. Ogłoszenia mogą być również wyświetlane przez osoby, które nie są zarejestrowane na Platformie. Niemniej jednak, zamieszczenie Ogłoszenia lub przeprowadzenie rezerwacji Miejsca nie jest możliwe bez wcześniejszego założenia Konta i zostania Użytkownikiem.

Aby założyć Konto, należy:

 • (i) wypełnić wszystkie obowiązkowe pola formularza rejestracji;
 • (ii) lub zalogować się do swojego konta w serwisie Facebook za pośrednictwem Platformy (dalej “Konto w serwisie Facebook”). Korzystając z tej funkcji Użytkownik zdaje sobie sprawę, że BlaBlaCar będzie posiadać dostęp do informacji znajdujących się na jego Koncie w serwisie Facebook będzie je publikować na Platformie i przechowywać. Użytkownik może w dowolnej chwili usunąć powiązanie pomiędzy jego Kontem a Kontem w serwisie Facebook, korzystając ze strony „Czynności weryfikacyjne” na swoim Koncie. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykorzystywania danych pochodzących z twojego Konta w serwisie Facebook, należy zapoznać się z postanowieniami naszej Polityki Prywatności, jak również polityką prywatności serwisu Facebook.

Aby zarejestrować się na Platformie należy wcześniej przeczytać i zaakceptować niniejszy Regulamin oraz Politykę Prywatności.

Zakładając swoje Konto – niezależnie od wybranej metody – Użytkownik zobowiązuje się do przekazania kompletnych i prawdziwych informacji oraz ich aktualizacji za pośrednictwem profilu na swoim Koncie lub poprzez zawiadomienie BlaBlaCar w celu zapewnienia ich poprawności przez okres trwania umowy z BlaBlaCar.

W przypadku rejestracji za pośrednictwem poczty e-mail, Użytkownik zobowiązuje się do zachowania w poufności hasła wybranego podczas zakładania Konta oraz nieujawniania go osobom trzecim. W razie utraty lub ujawnienia swojego hasła, Użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego zawiadomienia o tym BlaBlaCar. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wykorzystanie jego Konta przez jakiekolwiek strony trzecie, chyba że wyraźnie zawiadomił BlaBlaCar o utracie, niedozwolonym wykorzystaniu, lub ujawnieniu swojego hasła osobie trzeciej.

Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie tworzył lub wykorzystywał – posługując się tożsamością własną lub osoby trzeciej – żadnych innych Kont, niż utworzone pierwotnie.

3.3. Weryfikacja

Dla zapewnienia pełnej przejrzystości i wysokiego poziomu zaufania oraz prewencji lub wykrywania oszustw, BlaBlaCar może utworzyć system weryfikacji informacji zamieszczanych przez Użytkownika na jego Koncie. W szczególności dotyczy to zamieszczanego numeru telefonu lub dokumentu tożsamości.

Użytkownik jest świadom i godzi się z faktem, że jakiekolwiek odniesienia na Platformie lub w ramach Usług do „zweryfikowanych” informacji lub podobnego rodzaju wyrażenia oznaczają jedynie, że dany Użytkownik pozytywnie przeszedł procedurę weryfikacji na Platformie lub w ramach Usług, w celu przekazania bardziej szczegółowych informacji na jego temat innym Użytkownikom, i z którym inni Użytkownicy zamierzają odbyć wspólny Przejazd. BlaBlaCar w żaden sposób nie gwarantuje prawdziwości, wiarygodności lub ważności informacji będących przedmiotem procedury weryfikacji.

4. Korzystanie z Usług

4.1. Zamieszczanie Ogłoszeń

Użytkownik, z zastrzeżeniem spełnienia poniższych warunków, może tworzyć i zamieszczać na Platformie swoje Ogłoszenia, podając informacje dotyczące planowanego Przejazdu (data/godzina, miejsce wyjazdu i przyjazdu, liczba oferowanych miejsc, dostępne opcje, wysokość Udziału w Kosztach itp.).

Zamieszczając swoje Ogłoszenie, Użytkownik może określić miasta, w których zamierza się zatrzymać, aby przyjąć lub wysadzić Pasażerów. Poszczególne odcinki Przejazdu pomiędzy tymi miastami lub jednym z tych miast, a miejscem wyjazdu lub przyjazdu są dalej określane jako “Odcinki”.

Użytkownik może zamieszczać Ogłoszenia jedynie, jeśli spełnia łącznie wszystkie określone poniżej warunki:

 • (i) posiada ważne prawo jazdy;
 • (ii) zamieszcza Ogłoszenia dotyczące wyłącznie pojazdów, których jest właścicielem lub z których korzysta za wyraźną zgodą ich właściciela, a w każdym przypadku, do których wykorzystania jest uprawniony w celu odbywania wspólnych przejazdów;
 • (iii) jest i pozostaje głównym kierowcą pojazdu stanowiącego przedmiot Ogłoszenia;
 • (iv) pojazd stanowi przedmiot ważnej polisy ubezpieczeniowej dotyczącej ubezpieczenia osób trzecich;
 • (v) nie ma żadnych przeciwwskazań medycznych w odniesieniu do prowadzenia pojazdów;
 • (vi) pojazd, który zamierza wykorzystać w celu realizacji Przejazdu to samochód osobowy posiadający 4 koła i maksymalnie 7 miejsc;
 • (vii) nie zamierza zamieścić innego ogłoszenia dotyczącego tego samego Przejazdu na Platformie;
 • (viii) nie oferuje większej liczby Miejsc, niż ich liczba dostępna w jego pojeździe;
 • (ix) wszystkie oferowane Miejsca są wyposażone w pasy bezpieczeństwa, nawet jeśli pojazd został zatwierdzony do ruchu z miejscami nieposiadającymi pasów bezpieczeństwa;
 • (x) korzysta z pojazdu znajdującego się w dobrym stanie, spełniającego wszystkie obowiązujące przepisy prawa i praktyki, a w szczególności posiadającego ważny certyfikat kontroli technicznej (potwierdzający, że pojazd nadaje się do jazdy).

Użytkownik ponosi we własnym zakresie pełną odpowiedzialność za treść Ogłoszenia zamieszczanego na Platformie. W związku z powyższym, Użytkownik oświadcza, że wszystkie informacje zamieszczone w jego Ogłoszeniu są prawidłowe i prawdziwe oraz zobowiązuje się do realizacji Przejazdu na warunkach określonych w tym Ogłoszeniu.

Pod warunkiem, że Ogłoszenie zamieszczone przez Użytkownika jest zgodne z niniejszym Regulaminem, zostanie ono zamieszczone na Platformie i będzie w ten sposób widoczne dla innych Użytkowników oraz osób odwiedzających, także niebędących Użytkownikami, przeprowadzających wyszukiwanie na Platformie bądź na witrynie internetowej partnerów BlaBlaCar. BlaBlaCar zastrzega sobie prawo – na podstawie wyłącznie własnej decyzji i bez konieczności jakiegokolwiek wcześniejszego zawiadomienia – odmowy zamieszczenia lub usunięcia w dowolnej chwili jakiegokolwiek Ogłoszenia niespełniającego warunków niniejszego Regulaminu lub jeżeli uważa, że przynosi ono jakiekolwiek szkody dla wizerunku BlaBlaCar, Platformy bądź Usług.

Użytkownik godzi się z faktem, że kryteria brane pod uwagę w zakresie klasyfikacji oraz kolejności wyświetlania Ogłoszeń zależą tylko i wyłącznie od decyzji firmy BlaBlaCar.

4.2. Rezerwacja Miejsca

Metody rezerwacji Miejsca są uzależnione od rodzaju planowanego Przejazdu. Dla niektórych Przejazdów, BlaBlaCar stworzyła system rezerwacji internetowej.

4.2.1. Przejazd z Rezerwacją

Firma BlaBlaCar utworzyła system internetowej rezerwacji Miejsc (“Rezerwacja”) w odniesieniu do niektórych Przejazdów oferowanych na Platformie (“Przejazdy z Rezerwacją”).

Kwalifikacja Przejazdu w odniesieniu do systemu Rezerwacji jest uzależniona wyłącznie od decyzji BlaBlaCar, która zastrzega sobie prawo zmodyfikowania tych warunków w dowolnej chwili.

Kiedy Pasażer jest zainteresowany Ogłoszeniem wymagających przeprowadzenia Rezerwacji, może przesłać za pośrednictwem sieci zapytanie dotyczące Rezerwacji. Zapytanie dotyczące Rezerwacji może (i) zostać zaakceptowane automatycznie (jeżeli Kierowca wybierze tę opcję podczas zamieszczania swojego Ogłoszenia) lub (ii) zostać zaakceptowane ręcznie przez Kierowcę. Po zatwierdzeniu zapytania dotyczącego Rezerwacji przez Kierowcę – jeżeli dotyczy – Pasażer otrzymuje Potwierdzenie Rezerwacji (dalej “Potwierdzenie Rezerwacji”).

Jeżeli użytkownik jest Kierowcą i w chwili zamieszczenia Ogłoszenia wybrał opcję akceptacji ręcznej zapytań dotyczących Rezerwacji, jest on zobowiązany do udzielania odpowiedzi na wszystkie zapytania dotyczące Rezerwacji w terminie określonym przez Pasażera w jego zapytaniu. W przeciwnym wypadku, zapytanie dotyczące Rezerwacji automatycznie wygaśnie, a Pasażerowi zwrócone zostaną wszystkie kwoty zapłacone w związku z tym zapytaniem, jeżeli istnieją.

W chwili Potwierdzenia Rezerwacji, BlaBlaCar prześle Użytkownikowi numer telefonu Kierowcy (w przypadku Użytkownika będącego Pasażerem) lub Pasażera (w przypadku Użytkownika będącego Kierowcą). Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wypełnienie umowy wiążącej go z innym Użytkownikiem.

4.2.2. Przejazd bez Rezerwacji

W przypadku przejazdów, w odniesieniu do których system rezerwacji internetowej nie obowiązuje (“Przejazdy bez Rezerwacji”), BlaBlaCar oferuje bezpłatną usługę (tzn. bez żadnej opłaty na rzecz BlaBlaCar), umożliwiającą Pasażerowi przesyłanie Kierowcy wiadomości dotyczącej przejazdu, którym jest zainteresowany. W chwili wysłania takiej wiadomości, BlaBlaCar prześle Użytkownikowi numer telefonu Kierowcy (w przypadku Użytkownika będącego Pasażerem) lub Pasażera (w przypadku Użytkownika będącego Kierowcą), pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na przekazywanie jego numeru telefonu. Użytkownik wyłączną odpowiedzialność za ustalenie szczegółów Przejazdu z drugim Użytkownikiem i przyjmuje na siebie ryzyko dotyczące możliwości anulowania, modyfikacji szczegółów Przejazdu i braku zapłaty Udziału w Kosztach.

4.2.3. Imienny charakter rezerwacji Miejsca i warunki korzystania z Usług na rzecz osób trzecich

Korzystanie z Usług – zarówno w charakterze Pasażera, jak i Kierowcy – ma charakter imienny. Dane Kierowcy i Pasażera muszą odpowiadać informacji dotyczących ich tożsamości, przekazanych BlaBlaCar oraz innym uczestniczącym w Przejeździe Użytkownikom.

Niemniej jednak, BlaBlaCar umożliwia Użytkownikom zarezerwowanie jednego lub większej ilości Miejsc na rzecz osób trzecich. W takim przypadku Użytkownik zobowiązuje się do precyzyjnego przekazania Kierowcy w chwili dokonywania Rezerwacji lub przesyłania wiadomości do Kierowcy (w razie Przejazdu bez Rezerwacji), imię i nazwiska, wiek oraz numeru telefonu osoby, na rzecz której dokonuje rezerwacji Miejsca. Absolutnie zabronione jest zarezerwowanie Miejsca dla podróżującej samotnie osoby niepełnoletniej w wieku poniżej 13 lat. W przypadku rezerwacji Miejsca dla podróżującej samotnie osoby niepełnoletniej w wieku powyżej 13 lat, Użytkownik zobowiązuje się do uzyskania wcześniejszej zgody Kierowcy oraz przekazania mu prawidłowo sporządzonego upoważnienia, podpisanego przez opiekunów prawnych osoby niepełnoletniej.

Ponadto, przedmiotem działalności Platformy jest dokonywanie rezerwacji Miejsc jedynie dla osób. Absolutnie zabronione jest dokonywanie rezerwacji Miejsca w celu przewozu jakichkolwiek przedmiotów, przesyłek, zwierząt podróżujących bez opieki i dowolnych materiałów.

Ponadto zabronione jest zamieszczenie Ogłoszenia w imieniu i na rzecz innego Kierowcy.

4.3. System ocen

4.3.1. Zasady działania

BlaBlaCar zachęca użytkowników do zamieszczania recenzji dotyczących Kierowców (w przypadku, jeżeli Użytkownik jest Pasażerem) lub dotyczących Pasażerów (w przypadku, jeżeli Użytkownik jest Kierowcą), z którymi korzystał z wspólnych Przejazdów bądź miał korzystać z Przejazdów. Niemniej jednak, Użytkownik nie może zamieszczać recenzji dotyczących innych Pasażerów, jeżeli sam jest Pasażerem lub na temat Użytkowników, z którymi nie podróżował lub nie miał podróżować.

Recenzja zamieszczona przez Użytkownika lub dotycząca go recenzja zamieszczona przez innego Użytkownika – jeżeli dotyczy – jest widoczna i publikowana na Platformie w krótszym z następujących okresów: (i) natychmiast po zamieszczeniu recenzji przez osoby wymienione powyżej lub (ii) po upływie 14 dni od pierwszej recenzji.

W niektórych przypadkach Użytkownik może udzielić odpowiedzi na recenzję zamieszczoną przez innego Użytkownika na jego profilu w terminie 14 dni od daty otrzymania tejże recenzji. Recenzja oraz odpowiedź Użytkownika zostaną zamieszczone na jego profilu.

4.3.2. Moderacja

Użytkownik uznaje i wyraża zgodę na fakt, że BlaBlaCar zastrzega sobie prawo niezamieszczenia lub usunięcia dowolnych recenzji, pytań, komentarzy lub odpowiedzi, które uzna za niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

4.3.3. Ograniczenie

BlaBlaCar zastrzega sobie prawo zawieszenia Konta Użytkownika, ograniczenia jego dostępu do Usług lub rozwiązania stosunku prawnego obowiązującego na podstawie niniejszego Regulaminu w przypadku, jeśli (i) Użytkownik otrzymał co najmniej trzy recenzje i (ii) średnia ocena uzyskana w ramach tych recenzji jest niższa lub równa 3.

5. Warunki finansowe

5.1. Udział w Kosztach

Wartość Udziału w Kosztach jest określona przez Użytkownika będącego Kierowcą, na jego wyłączną odpowiedzialność. Absolutnie zabronione jest uzyskiwanie jakichkolwiek zysków z używania naszej Platformy. W związku z powyższym, Użytkownik zobowiązuje się do ograniczenia kwoty Udziału w Kosztach, której żąda od swoich Pasażerów do wartości kosztów rzeczywiście ponoszonych w związku z Przejazdem. W przeciwnym przypadku, Użytkownik ponosi we własnym zakresie pełne ryzyko w odniesieniu do zmiany kwalifikacji podatkowej transakcji zrealizowanej za pośrednictwem Platformy.

W chwili zamieszczenia Ogłoszenia przez Użytkownika, BlaBlaCar zasugeruje kwotę Udziału w Kosztach, przy uwzględnieniu rodzaju Przejazdu oraz jego odległości. Kwota ta stanowi wyłącznie sugestię, a Użytkownik może zwiększyć lub zmniejszyć ją na podstawie rzeczywistych kosztów ponoszonych w związku z Przejazdem. Aby uniknąć możliwości nadużyć, BlaBlaCar zastrzega sobie prawo modyfikacji wartości Udziału w Kosztach.

5.2. Pass

Dostęp do Platformy i rejestracja na niej, a także wyszukiwanie, wyświetlanie oraz zamieszczanie Ogłoszeń są bezpłatne. Niemniej jednak, przeprowadzenie Rezerwacji jest płatne na warunkach określonych poniżej.

5.2.1. Usługi Pass

W odniesieniu do Przejazdów z Rezerwacją, BlaBlaCar utworzyła system subskrypcji (dalej “Pass”), umożliwiająca Użytkownikowi będącemu Pasażerem zarezerwowanie za pośrednictwem Platformy dowolnego Przejazdu z Rezerwacją podczas trwania całego okresu Pass (dalej “Usługi Pass”). Początkowy okres Pass jest uzależniony od wybranego pakietu, a szczegółowe informacje są dostępne tutaj.

5.2.2. Opłaty Pass

Cena Subskrypcji (nazywana dalej “Opłatą Pass”) jest określona na Platformie, a szczegółowe informacje są dostępne tutaj.

Opłaty Pass są należne do zapłaty raz na każdy okres jej trwania. Płatność jest należna do zapłaty na początku każdego okresu umownego, w chwili dokonywania zakupu.
BlaBlaCar może zawiesić dostęp Użytkownika do Usług Pass w razie całkowitego lub częściowego braku płatności za Opłaty Pass.

5.2.3. Oferta specjalna

BlaBlaCar może oferować oferty specjalne obowiązujące przez wyznaczony okres (dalej “Oferty specjalne”). Szczegółowe warunki (ceny i terminy) dotyczące ofert specjalnych będą publikowane na Platformie.

5.3. Zaokrąglenia

BlaBlaCar może w zależności wyłącznie od własnej decyzji zaokrąglać kwoty Udziału w Kosztach w górę lub w dół.

5.4. Płatność Udziału w Kosztach na rzecz Kierowcy

Pasażer zobowiązuje się do zapłacenia Kierowcy Udziału w Kosztach najpóźniej w chwili opuszczania jego pojazdu w miejscu docelowym.

Kierowca nie może domagać się zapłaty Udziału w Kosztach w całości lub w części przed realizacją Przejazdu.

6. Niehandlowy i niebiznesowy charakter Usług oraz Platformy

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Usług oraz Platformy jedynie w celu nawiązania kontaktów na zasadach niehandlowych i niebiznesowych z osobami zamierzającymi skorzystać ze wspólnego Przejazdu.

Użytkownik będący Kierowcą zobowiązuje się, że nie będzie żądał Udziału w Kosztach w kwocie wyższej, niż rzeczywiście poniesione koszty jak również w celu uzyskiwania jakichkolwiek zysków, a ponadto, na zasadzie wspólnego ponoszenia kosztów, Kierowca musi ponieść własną część kosztów związanych z Przejazdem. Kierowca ponosi wyłączną odpowiedzialność za obliczenie kosztów ponoszonych w ramach Przejazdu oraz sprawdzenie, czy kwota wymagana od Pasażerów nie przekracza rzeczywiście ponoszonych kosztów (przy uwzględnieniu udziału własnego użytkownika).

BlaBlaCar zastrzega sobie prawo zawieszenia Konta Użytkownika w przypadku, jeżeli wykorzystuje samochód firmowy, służbowy lub taksówkę generując w ten sposób zysk za pośrednictwem Platformy. Użytkownik zobowiązuje się do przedstawienia firmie BlaBlaCar na każde jej żądanie kopii dowodu rejestracyjnego jego samochodu i/lub dowolnego innego dokumentu potwierdzającego, że jest on uprawniony do korzystania z danego pojazdu na Platformie i nie uzyskuje w ten sposób jakichkolwiek zysków.

Ponadto, BlaBlaCar zastrzega sobie prawo zawieszenia Konta Użytkownika, ograniczenia jego dostępu do Usług lub zakończenia obowiązywania niniejszego Regulaminu w przypadku prowadzenia przez Użytkownika na Platformie jakiejkolwiek działalności, która – ze względu na charakter oferowanych Przejazdów, ich częstotliwość, liczbę przewożonych Pasażerów oraz żądany Udział w Kosztach – umożliwia Użytkownikowi uzyskiwanie zysków lub na podstawie których BlaBlaCar może podejrzewać, że Użytkownik uzyskuje zyski za pośrednictwem Platformy.

7. Polityka dotycząca anulowania

7.1. Anulacje

Jeżeli anulowanie następuje przed wyjazdem, Miejsce(a) anulowane przez Pasażera zostanie(ą) automatycznie udostępnione innym Pasażerom, którzy mogą rezerwować je za pośrednictwem sieci w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu .

7.2. Prawo odstąpienia

Użytkownik może odstąpić od Pass w terminie 14 dni od daty jej rozpoczęcia pod warunkiem, że w tym 14-dniowym okresie nie dokonał żadnej Rezerwacji. W tym celu Użytkownik powinien skorzystać z następującego formularza kontaktowego.

W przypadku dokonania Rezerwacji przed zakończeniem 14-dniowego okresu odstąpienia, umowa wiążąca Użytkownika z BlaBlaCar, dotycząca nawiązywania kontaktu z innymi Użytkownikami, będzie w całości wykonywana. W związku z powyższym, dokonując Rezerwacji przed zakończeniem 14-dniowego okresu odstąpienia, Użytkownik zrzeka się swojego prawa dotyczącego odstąpienia.

8. Zachowanie użytkowników Platformy i jej Członków

8.1. Zobowiązania wszystkich użytkowników Platformy

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich przepisów prawnych, regulacji i obowiązków dotyczących korzystania z Platformy.

Ponadto, w odniesieniu do korzystania z Platformy i podczas Przejazdów, Użytkownik zobowiązuje się, że:

 • (i) nie będzie wykorzystywał Platformy do jakichkolwiek celów zawodowych, handlowych lub umożliwiających uzyskiwanie zysków;
 • (ii) nie będzie przekazywał BlaBlaCar (w szczególności podczas tworzenia lub aktualizacji swojego Konta) lub innym Użytkownikom jakichkolwiek informacji nieprawdziwych, wprowadzających w błąd bądź mających na celu popełnienie oszustwa;
 • (iii) nie będzie zamieszczał na Platformie jakichkolwiek wypowiedzi lub postów zawierających treści o charakterze oszczerczym, obraźliwym, obscenicznym, pornograficznym, wulgarnym, agresywnym, niedozwolonym, gwałtownym, stanowiącym groźby lub przypadki molestowania, o charakterze rasistowskim bądź ksenofobicznym, posiadających podłoże seksualne, nakłaniające do przemocy, dyskryminacji bądź nienawiści, zachęcającym do korzystania z substancji niedozwolonych, a w ujęciu bardziej ogólnym – niezgodnych z celami działalności Platformy oraz mogącymi przynosić szkody dla BlaBlaCar, bądź jakichkolwiek stron trzecich, a także niezgodnych z dobrymi obyczajami.
 • (iv) nie będzie naruszał jakichkolwiek praw BlaBlaCar oraz jej wizerunku, a w szczególności jej praw własności intelektualnej;
 • (v) nie będzie otwierał więcej, niż jednego Konta na Platformie oraz nie będzie otwierał Konta w imieniu jakiejkolwiek innej osoby;
 • (vi) nie będzie podejmował jakichkolwiek prób obchodzenia dostępnego na Platformie internetowego systemu rezerwacji, w szczególności poprzez przesyłanie innym Użytkownikom swoich danych kontaktowych w celu przeprowadzania rezerwacji poza Platformą w celu unikania zapłaty Opłat Pass;
 • (vii) nie będzie kontaktował się z innymi Użytkownikami, w szczególności za pośrednictwem Platformy, w żadnych innych celach, niż określenie warunków wspólnego wykorzystywania samochodów;
 • (viii) nie będzie przyjmował lub dokonywał jakichkolwiek płatności poza Platformą, za wyjątkiem przypadku dozwolonych postanowieniami niniejszego Regulaminu;
 • (ix) będzie przestrzegał wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności BlaBlaCar.

8.2. Zobowiązania Kierowców

Ponadto, korzystając z Platformy jako Kierowca, Użytkownik zobowiązuje się do:

 • (i) przestrzegania wszystkich przepisów, regulacji i kodeksów obowiązujących w odniesieniu do prowadzenia pojazdów, a w szczególności posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, obowiązującego na dzień Przejazdu oraz ważnego prawa jazdy;
 • (ii) upewnienia się, że warunki posiadanego ubezpieczenia obejmują wspólne wykorzystywanie pojazdu, a jego Pasażerowie są uważani za strony trzecie przebywające w pojeździe i w związku z tym są objęci ochroną ubezpieczeniową;
 • (iii) niepodejmowania jakiegokolwiek ryzyka podczas jazdy oraz niezażywania żadnych produktów, które mogłyby naruszać jego zdolność do zachowania koncentracji oraz prowadzenia pojazdu w sposób uważny i całkowicie bezpieczny;
 • (iv) zamieszczania Ogłoszeń odpowiadających wyłącznie rzeczywiście planowanym Przejazdom;
 • (v) realizacji Przejazdu w sposób określony w Ogłoszeniu (w szczególności w odniesieniu do korzystania z autostrad lub nie) oraz przestrzegania terminów i miejsc uzgodnionych z innymi Członkami Platformy (w szczególności w zakresie miejsc spotkań oraz zakończenia przejazdów);
 • (vi) niezabierania większej liczby Pasażerów, niż wynosi określona w Ogłoszeniu liczba Miejsc;
 • (vii) korzystania z pojazdu znajdującego się w dobrym stanie, spełniającego wszystkie obowiązujące przepisy prawa i praktyki, a w szczególności posiadającego ważny certyfikat kontroli technicznej (potwierdzający, że pojazd nadaje się do jazdy).
 • (viii) przekazania firmie BlaBlaCar lub każdemu Pasażerowi, który tego zażąda, informacji dotyczących jego prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego samochodu, ubezpieczenia, certyfikatu kontroli technicznej oraz wszelkich innych dokumentów potwierdzających jego uprawnienia do prowadzenia pojazdu jako Kierowca zarejestrowany na Platformie;
 • (ix) w razie opóźnienia lub zmiany terminu Przejazdu, do natychmiastowego zawiadomienia o tym swoich Pasażerów;
 • (x) w razie Przejazdu międzynarodowego, posiadania i przedstawienia w razie konieczności Pasażerom lub uprawnionym władzom, które mogą tego zażądać, wszelkich dokumentów wymaganych w celu kontroli jego tożsamości oraz praw przekroczenia granicy;
 • (xi) oczekiwania na Pasażerów w uzgodnionym miejscu spotkania przez co najmniej 15 minut po uzgodnionej godzinie;
 • (xii) niezamieszczania jakichkolwiek Ogłoszeń dotyczących pojazdów, których nie jest właścicielem lub których nie może wykorzystywać dla celów Przejazdów;
 • (xiii) zapewnienia możliwości kontaktu ze strony Pasażerów za pośrednictwem numeru telefonu zamieszczonego na jego profilu;
 • (xiv) niewymagania żadnego kodu zatwierdzenia przed wysadzeniem Pasażera;
 • (xv) nieuzyskiwania jakichkolwiek zysków za pośrednictwem Platformy;
 • (xvi) wykazania, że nie ma żadnych przeciwwskazań medycznych w odniesieniu do prowadzenia pojazdów;
 • (xvii) zachowywania się podczas Przejazdu w sposób właściwy i odpowiedzialny, zgodnie z duchem wspólnych przejazdów;
 • (xviii) nieodrzucania jakichkolwiek Rezerwacji na podstawie kryteriów dotyczących rasy, koloru skóry, pochodzenia etnicznego lub narodowościowego, wyznania, orientacji seksualnej, stanu cywilnego, niepełnosprawności, wyglądu fizycznego, ciąży, niekorzystnej sytuacji finansowej, nazwiska, miejsca zamieszkania, stanu zdrowia, przekonań politycznych lub wieku.

8.3. Zobowiązania Pasażerów

Korzystając z Platformy jako Pasażer, Użytkownik zobowiązuje się do:

 • (i) właściwego zachowania podczas Przejazdu, nie powodując jakiegokolwiek rozproszenia uwagi Kierowcy lub zakłócenia prowadzenia przez niego pojazdu, a także spokoju pozostałych Pasażerów;
 • (ii) poszanowania pojazdu Kierowcy i zachowania jego czystości;
 • (iii) w razie opóźnienia, natychmiastowego zawiadomienia o tym Kierowcy;
 • (iv) zapłaty Kierowcy uzgodnionej kwoty Udziału w Kosztach;
 • (v) oczekiwania na Kierowcę w uzgodnionym miejscu spotkania przez co najmniej 15 minut po uzgodnionej godzinie;
 • (vi) okazania firmie BlaBlaCar lub dowolnemu Kierowcy, który tego zażąda, swojego dowodu osobistego lub jakiegokolwiek innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;
 • (vii) nieprzewożenia podczas Przejazdu jakichkolwiek produktów, towarów, substancji lub zwierząt, które mogłyby powodować zakłócenie prowadzenia pojazdu lub rozproszenie uwagi Kierowcy, bądź też których posiadanie lub przewożenie jest niezgodne z obowiązującymi przepisami;
 • (viii) w razie Przejazdu międzynarodowego, posiadania i przedstawienia w razie konieczności Kierowcy lub uprawnionym władzom, które mogą tego zażądać, wszelkich dokumentów wymaganych w celu kontroli jego tożsamości oraz praw przekroczenia granicy;
 • (ix) zapewnienia możliwości kontaktu ze strony Pasażerów za pośrednictwem telefonu na numer zamieszczony na jego profilu, w tym także w uzgodnionym miejscu spotkania.

W przypadku, jeżeli Użytkownik dokonał Rezerwacji jednego lub większej liczby Miejsc na rzecz osób trzecich w sposób zgodny z postanowieniami Artykułu 4.2.3, jest on zobowiązany do zapewnienia przestrzegania niniejszego Artykułu oraz wszystkich innych postanowień tego Regulaminu przez te osoby trzecie. BlaBlaCar zastrzega sobie prawo zawieszenia Konta Użytkownika, ograniczenia jego dostępu do Usług lub zakończenia obowiązywania niniejszego Regulaminu w przypadku naruszenia jego postanowień przez jakąkolwiek osobę trzecią, na której rzecz Użytkownik dokonał rezerwacji Miejsca w sposób określony w tym Regulaminie.

9. Zawieszenie konta, ograniczenie dostępu i rozwiązanie umowy

Użytkownik może rozwiązać umowę z BlaBlaCar w dowolnej chwili i z jakiekolwiek przyczyny, bez konieczności ponoszenia z tego tytułu żadnych kosztów. W tym celu wystarczy wybrać zakładkę “Chcę zamknąć moje konto” na stronie profilu Użytkownika.

W razie (i) naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności, ale nie wyłącznie, zobowiązań Użytkownika określonych postanowieniami Artykułów 6 i 8 powyżej, (ii) przekroczenia ograniczenia określonego w powyższym Artykule 4.3.3 lub (iii) jeżeli BlaBlaCar będzie posiadać uzasadnione podstawy, aby podejrzewać, że jest to konieczne dla zapewnienia jej bezpieczeństwa własnego oraz Użytkowników i osób trzecich, jak również w celu zapobieżenia możliwości popełniania oszustw lub w ramach prowadzonych postępowań wyjaśniających, BlaBlaCar zastrzega sobie prawo do:

 • (i) zakończenia obowiązywania Regulaminu wiążącego Użytkownika z firmą BlaBlaCar ze skutkiem natychmiastowym bez konieczności przesłania jakiegokolwiek zawiadomienia; i/lub
 • (ii) uniemożliwienia Użytkownikowi zamieszczania lub usuwania jakichkolwiek recenzji, Ogłoszeń, wiadomości, treści, zapytań dotyczących Rezerwacji bądź jakichkolwiek innych materiałów na Platformie; i/lub
 • (iii) ograniczenia dostępu Użytkownika do Platformy i jego możliwości korzystania z niej; i/lub
 • (iv) tymczasowego lub ostatecznego zawieszenia Konta Użytkownika.
 • Jeżeli będzie to konieczne, użytkownik zostanie zawiadomiony o zastosowaniu określonych powyżej środków, aby mógł udzielić wyjaśnień BlaBlaCar. BlaBlaCar podejmie całkowicie we własnym zakresie decyzję dotyczącą ewentualnego anulowania zastosowanych środków.

10. Dane osobowe

W związku z wykorzystywaniem Platformy przez Użytkownika, BlaBlaCar będzie pozyskiwać i przetwarzać jego dane osobowe. Korzystając z Platformy i rejestrując się jako jej Użytkownik, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez BlaBlaCar w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz postanowieniami Polityki prywatności.

11. Prawa własności intelektualnej

11.1. Treści publikowane przez firmę BlaBlaCar

W odniesieniu do wszelkich treści przekazywanych przez Użytkowników Platformy, BlaBlaCar jest jedynym właścicielem wszystkich praw własności intelektualnej do Usługi, Platformy, jej treści (w szczególności tekstów, zdjęć, projektów, logo, wideo, dźwięków, danych, elementów graficznych) oraz oprogramowania i baz danych zapewniających ich działanie.

BlaBlaCar udziela Użytkownikowi niewyłącznego, osobistego i niezbywalnego prawa do korzystania z Platformy i Usług, jedynie do jego własnego użytku osobistego oraz prywatnego, w celach niehandlowych i zgodnie z przedmiotem działania Platformy oraz Usług.

Użytkownik nie może wykorzystywać Platformy i Usług oraz ich treści w jakichkolwiek innych celach bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody BlaBlaCar. W szczególności, Użytkownik nie ma prawa do:

 • (i) reprodukowania, modyfikowania, adaptowania, dystrybucji, publicznego przedstawiania i rozpowszechniania Platformy, Usług oraz ich treści, bez wcześniejszego uzyskania wyraźnej zgody BlaBlaCar;
 • (ii) dekompilacji i przeprowadzania inżynierii wstecznej w odniesieniu do Platformy oraz Usług, za wyjątkiem przypadków określonych obowiązującymi przepisami;
 • (iii) ekstrakcji lub podejmowania prób ekstrakcji (w szczególności przy wykorzystaniu jakichkolwiek robotów pozyskujących dane lub innych podobnego rodzaju narzędzi wykorzystywanych w celu zbierania danych) istotnej części danych zamieszczonych na Platformie.

11.2. Treści zamieszczane przez użytkownika na Platformie

Aby zapewnić możliwość świadczenia Usług w sposób zgodny z przedmiotem działania Platformy, Użytkownik przyznaje firmie BlaBlaCar niewyłączną licencję dotyczącą wykorzystywania treści i danych przekazywanych przez niego w ramach korzystania z Usług (nazywanych danej “Treściami Użytkownika”). Aby umożliwić firmie BlaBlaCar prowadzenie dystrybucji za pośrednictwem sieci cyfrowej i przy wykorzystaniu dowolnych protokołów komunikacyjnych (w szczególności Internetu i sieci mobilnych) oraz publicznego udostępniania treści Platformy, Użytkownik zezwala BlaBlaCar na reprodukowanie, przedstawianie, adaptowanie i tłumaczenie jego Treści Użytkownika na następujących warunkach:

 • (i) Użytkownik zezwala BlaBlaCar na reprodukowanie jego Treści Użytkownika w całości lub w części przy użyciu wszelkich cyfrowych nośników zapisu danych, zarówno znanych obecnie, jak i nieznanych, a w szczególności na serwerach, twardych dyskach, kartach pamięci lub jakichkolwiek innych nośnikach podobnego rodzaju, w dowolnym formacie i przy użyciu wszystkich procesów, zarówno znanych obecnie, jak i nie, w zakresie niezbędnym dla przechowywania, wykonywania kopii zapasowych, transmisji lub pobierania danych w celach związanych z działalnością Platformy oraz świadczeniem Usług;
 • (ii) Użytkownik zezwala firmie BlaBlaCar na adaptację i tłumaczenie jego Treści Użytkownika oraz reprodukowanie tych adaptacji na dowolnych nośnikach cyfrowych, zarówno dostępnych obecnie, jak i w przyszłości, o których mowa w powyższym punkcie (i), w celu świadczenia Usług, w szczególności w różnych językach. Prawo to obejmuje między innymi opcję przeprowadzania modyfikacji formatu Treści Użytkownika, z zastrzeżeniem przysługujących mu praw moralnych, w celu zapewnienia przestrzegania karty tożsamości graficznej Platformy i/lub zapewnienia jej kompatybilności technicznej dla umożliwienia publikacji treści na Platformie.

12. Rola BlaBlaCar

Platforma stanowi dostępne w sieci Internet narzędzie umożliwiające jej Użytkownikom tworzenie i zamieszczanie Ogłoszeń dotyczących Przejazdów w celu wspólnych przejazdów. Ogłoszenia te mogą być w szczególności wyświetlane przez innych Użytkowników w celu sprawdzenia warunków dotyczących Przejazdu, a także – w przypadkach, których dotyczy – bezpośredniej rezerwacji Miejsca w pojeździe Użytkownika, który zamieścił Ogłoszenie.

Korzystając z Platformy i akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik uznaje, że BlaBlaCar nie jest stroną jakiejkolwiek umowy zawieranej przez niego z innymi Użytkownikami w celu wspólnego poniesienia kosztów Przejazdu.

BlaBlaCar nie sprawuje żadnej kontroli zachowania Użytkowników oraz pozostałych użytkowników Platformy. Nie jest właścicielem, nie prowadzi eksploatacji, ani nie zarządza pojazdami stanowiącymi przedmiot Ogłoszeń i nie oferuje żadnych Przejazdów na Platformie.

Użytkownik uznaje, że BlaBlaCar nie kontroluje w żaden sposób prawidłowości i prawdziwości Ogłoszeń, Miejsc i Przejazdów oraz ich zgodności z obowiązującymi przepisami. Działając jedynie jako pośrednik w ramach wspólnych przejazdów, BlaBlaCar nie świadczy żadnych usług transportowych i nie prowadzi działalności przewoźnika – rola BlaBlaCar jest ograniczona wyłącznie do zapewnienia dostępu do Platformy.

Użytkownicy (Kierowcy lub Pasażerowie) działają wyłącznie na własną odpowiedzialność.

Działając jedynie jako pośrednik, BlaBlaCar nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczywistą realizację Przejazdu, a w szczególności za:

 • (i) zamieszczenie przez Kierowcę w jego Ogłoszeniu nieprawdziwych informacji lub ich przekazanie w jakikolwiek inny sposób w odniesieniu do Przejazdu oraz jego warunków;
 • (ii) odwołania lub modyfikacji Przejazdu przez Użytkownika;
 • (iii) brak płatności Udziału w Kosztach przez Pasażera;
 • (iv) zachowanie Użytkowników podczas Przejazdu, przed nim lub po jego zakończeniu.

13. Działalność, dostępność i funkcje Platformy

BlaBlaCar dołoży wszelkich starań, aby zapewnić dostępność Platformy przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Niemniej jednak, dostęp do Platformy może zostać tymczasowo zawieszony bez jakiegokolwiek wcześniejszego zawiadomienia ze względów dotyczących przeprowadzenia czynności konserwacji technicznej, migracji lub aktualizacji, a także nieprawidłowego działania sieci lub innych uwarunkowań związanych z jej wykorzystywaniem.

Ponadto, BlaBlaCar zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub zawieszenia dostępu do Platformy bądź jej funkcji w całości lub w części w sposób tymczasowy lub ostateczny, w zależności tylko i wyłącznie od własnej decyzji.

14. Modyfikacja Regulaminu

Niniejszy Regulamin oraz dokumenty, do których zawiera odniesienia stanowią całość umowy zawieranej przez Użytkownika z BlaBlaCar w odniesieniu do korzystania z Usług. Jakiekolwiek inne dokumenty, a w szczególności informacje zamieszczane na Platformie (odpowiedzi na często zadawane pytania itd.) mają jedynie znaczenie poglądowe.

BlaBlaCar może zmodyfikować niniejszy Regulamin w celu jego adaptacji do nowych osiągnięć technologicznych oraz handlowych, a także spełnienia wymogów obowiązujących przepisów. Jakiekolwiek modyfikacje niniejszego Regulaminu zostaną opublikowane na Platformie wraz z określeniem terminu ich wejścia w życie, a Użytkownik zostanie o nich powiadomiony przez firmę BlaBlaCar przed tym terminem.

15. Prawo właściwe – Rozstrzyganie sporów

Niniejszy Regulamin został opracowany w języku polskim i podlega prawodawstwu polskiemu.

W razie potrzeby, Użytkownik może również przedstawić skargi dotyczące działania naszej Platformy lub Usług w celu rozstrzygnięcia sporu za pośrednictwem platformy udostępnionej przez Komisję Europejską pod adresem tutaj. W takim przypadku Komisja Europejska prześle skargę Użytkownika do rzecznika praw obywatelskich w jego kraju. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w odniesieniu do mediacji, użytkownik jest zobowiązany – przed złożeniem jakiegokolwiek wniosku dotyczącego mediacji – do zawiadomienia BlaBlaCar o wystąpieniu jakiegokolwiek sporu w celu znalezienia rozwiązania polubownego.

16. Informacje prawne

Wydawcą Platformy jest Comuto SA, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z kapitałem zakładowym w wysokości 131,962,087 euro, wpisana do Rejestru Handlowego Spółek miasta Paryża pod numerem 491.904.546 (numer identyfikacji podatkowej VAT: PL5263155926), z siedzibą pod adresem 84, avenue de la République, 75011 Paryż (Francja), reprezentowana przez swojego Prezesa, pana Frédéric’a Mazzella, Dyrektora Publikacji Internetowej.

Witryna internetowa znajduje się na serwerach Comuto SA.

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z firmą Comuto SA za pośrednictwem tego formularza kontaktowego.

_________________________________________

Poprzednia wersja

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez BlaBlaCar

Definicje


BlaBlaCar lub Usługodawca oznacza Comuto SA, kapitał zakładowy: 127.312,41 €, z siedzibą przy Avenue de la République 84, 75011 Paris, zarejestrowane we Francji przez Greffe du Tribunal de Commerce de Paris pod nr RCS Paris 491904546, posiadająca numer identyfikacji podatkowej: FR 76491904546;

Serwis Usługodawcy oznacza www.blablacar.pl a także każdą inną stronę internetową lub odpowiednią stronę mobilną lub inne aplikacje, edytowane, utrzymywane lub zarządzane przez BlaBlaCar, w tym mikrostrony lub podstrony oferowane przez taką stronę internetową lub aplikację;

Wspólne Przejazdy oznacza udostępnienie miejsca w Pojeździe na Podróż przez Kierowcę przewożącego Pasażera do wyznaczonego przez Kierowcę celu lub celów, we wskazanym przez Kierowcę czasie, w za zwrotem Kosztów Podróży;

Regulamin to niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez BlaBlaCar;

Warunki oznacza warunki świadczenia przez BlaBlaCar usług drogą elektroniczną, na które składają się Regulamin, Dobre Praktyki Wspólnych Przejazdów oraz  Polityka Prywatności;

Koszt Podróży to wskazana przez Kierowcę i zaakceptowana przez Pasażera w związku z Podróżą kwota pieniężna, stanowiąca udział Pasażera w niezbędnych wydatkach na Podróż;

Opłata serwisowa  to właściwe opłaty lub inne odpowiednie kwoty płatne za Usługę Rezerwacji

Usługa Rezerwacji przyjmuje znaczenie przypisane jej w pkt. VI.1.;

Rezerwacja przyjmuje znaczenie przypisane jej w pkt. VI.2.;

Potwierdzenie Rezerwacji przyjmuje znaczenie przypisane mu w pkt. VI.2.;

Podróż Kwalifikowana przyjmuje znaczenie przypisane jej w pkt. VI.1.;

Etap to odcinek Podróży zaoferowany przez Kierowcę do oddzielnej rezerwacji przez Pasażera;

Usługa to każdorazowe umożliwienie Usługobiorcy przez Usługodawcę za pomocą Serwisu Usługodawcy bezpłatnego dostępu do danych innych Usługobiorców w celu organizacji Wspólnego Przejazdu;

Usługobiorca to osoba fizyczna korzystająca z Usług, w tym Pasażer i Kierowca;

Kierowca to osoba fizyczna korzystająca z Serwisu Usługodawcy oferująca Pasażerowi udział we Wspólnym Przejeździe;

Pasażer to osoba fizyczna, która przyjęła ofertę Kierowcy;

Podróż to Wspólny Przejazd, którego warunki zostały zaakceptowane przez Pasażera, przy czym Podróż obejmuje Podróż Kwalifikowaną;

Konto to zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Usługobiorcy w ramach Serwisu Usługodawcy, wykorzystywany przez Usługobiorcę w celu uzyskania dostępu do Usług;

Umowa to umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta przez Usługobiorcę z Usługodawcą na podstawie Warunków;

Strony to łącznie Usługodawca i Usługobiorcy;

Pojazd oznacza pojazd mechaniczny zaoferowany przez Kierowcę dla celów Wspólnych Przejazdów;

Adres e-mail to oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;

Informacja handlowa to każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez danego przedsiębiorcę;

System teleinformatyczny to zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne;

Świadczenie usług drogą elektroniczną to wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne;

Środki komunikacji elektronicznej to rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna;

Ciasteczka to pliki tekstowe, w których serwery Serwisu Usługodawcy zapisują informacje na dysku twardym komputera, z którego korzysta Użytkownik. Informacje zapisane w pliku „ciasteczek” serwer Serwisu może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera, lecz mogą być one odczytane również przez inne serwery lub innych użytkowników Internetu;

Adres IP to indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do jakiejkolwiek sieci komputerowej. Numer IP może być stały dla danego komputera (statyczny) lub może być przydzielany podczas każdego połączenia (dynamiczny) albo może być okresowo zmieniany w czasie przez dostawcę usług internetowych dla Użytkownika;

I. Postanowienia ogólne

1.Niniejszy Regulamin określa:

a. prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną,

b. zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług drogą elektroniczną,

c. zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną.

2. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Warunkami.

3. Każda osoba korzystająca z Serwisów Usługodawcy zobowiązana jest do przestrzegania postanowień Warunków od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług.

II. Zawarcie umowy, rejestracja i założenie konta

1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą prawidłowego wypełnienia przez Usługobiorcę formularza rejestracyjnego w celu utworzenia Konta i zaakceptowania Warunków w całości.

2. W przypadku rejestracji nieobejmującej wykorzystania konta Facebook, Usługobiorca zobowiązany jest podać następujące dane:

a. imię i nazwisko, wiek/data urodzenia,

b. płeć,

c. numer telefonu komórkowego,

d. adres e-mail.

3. W przypadku rejestracji obejmującej wykorzystanie konta Facebook, Usługobiorca zobowiązany jest autoryzować usługę BlaBlaCar w ramach aplikacji Facebook do uzyskania dostępu do następujących danych:

a. Twoje podstawowe informacje,

b. Twój adres email,

c. Twoje informacje profilowe: urodziny, historia edukacji, miasto rodzinne, zainteresowania, lokalizacja i historia zatrudnienia.

4. Założenie Konta oraz korzystanie z Usług dostępne jest wyłącznie dla osób pełnoletnich..

5. Usługobiorca wysyłając formularz rejestracyjny oświadcza, że:

a. podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,

b. jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,

c. podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,

d. zapoznał się z Warunkami i zobowiązuje się je przestrzegać.

6. Każda osoba może utworzyć tylko jedno Konto. Zabronione jest tworzenie lub wykorzystywanie Konta jako pełnomocnik Usługobiorcy lub podszywając się pod Usługobiorcę.

7. Usługodawca, po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego, utworzy dla Usługobiorcy w ramach Serwisów unikalne Konto.

8. Usługobiorca akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego Adresu e-mail. Usługobiorca zobowiązany jest do bieżącego monitorowania podanego Adresu e-mail, a w przypadku jego zmiany, do niezwłocznego zaktualizowania tej informacji w swoim Koncie.

9. Adres e-mail jest powiązany z Kontem, stanowi konieczną formę identyfikacji wobec Usługodawcy i będzie wykorzystywany jako trwały nośnik do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług.

10. Usługodawca może odmówić utworzenia Konta o określonej nazwie, jeżeli jest ona już używana w ramach Serwisu lub jeżeli Usługodawca poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, Warunkami, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

11. Usługobiorca uzyskuje dostęp do Konta za pomocą swojego Adresu e-mail oraz hasła dostępu. Usługobiorca zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła dostępu i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia.

III. Warunki techniczne świadczenia usług przez Usługodawcę

1. Podstawowe wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są następujące:

a. połączenie z siecią Internet,

b. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML. Przeglądarka powinna akceptować „ciasteczka”.

2. Usługodawca nie jest dostawcą usługi Internetu. W celu korzystania z Usług Usługobiorca powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest korzystanie z Usług za pośrednictwem Serwisów.

3. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Usługobiorcom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.

IV. Prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców

1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług, zgodnie z Warunkami ich świadczenia.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

a. przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisów Usługodawcy,

b. wysyłania na Adres email Usługobiorców komunikatów, w tym technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Usług,

c. umożliwienia Usługobiorcom utworzenia Konta w Serwisach Usługodawcy przy użyciu Adresu email używanego wcześniej przez innego Usługobiorcę, którego Konto zostało usunięte,

d. odmowy świadczenia Usług jeśli Usługobiorca poda błędny, fałszywy lub tymczasowy Adres email,

e. modyfikacji świadczonych Usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisów bez wcześniejszego powiadamiania o takim zamiarze,

f. dowolnego personalizowania treści informacji wysyłanych do Usługobiorców oraz dowolnego wybierania adresatów, za wyjątkiem komunikatów określonych w punkcie b.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług, usunięcia wszelkich danych Usługobiorców, przeniesienia praw do Serwisów na inny podmiot oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Serwisami, z tytułu których Usługobiorcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Usługodawcy.

4. Usługobiorca ma prawo zarządzania Usługami za pośrednictwem Konta oraz edytowania podanych przez siebie danych związanych ze świadczonymi Usługami w dowolnym momencie.

5. Usługobiorca poprzez umieszczenie w Serwisie Usługodawcy treści i danych go dotyczących wyraża zgodę na ich udostępnienie w Serwisach Usługodawcy w celach związanych z realizacją Wspólnych Przejazdów. W szczególności, choć nie wyłącznie dotyczy to publikacji wizerunku i innych udostępnionych przez Usługobiorcę danych, w tym wizerunku i innych udostępnionych przez Usługobiorcę danych, w tym utworów, których jest autorem. Powyższe udostępnienie ma na celu wyłącznie prezentację Usługobiorcy zgodnie z warunkami i celem danej świadczonej usługi, w ramach której takie udostępnianie ma miejsce.

6. Usługobiorca korzystając z Usług zobowiązany jest do powstrzymania się od:

a. publikacji treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra, w tym osobiste,

b. wykorzystywania Usług do publikacji reklam towarów i usług oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym,

c. kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek utworów i baz danych udostępnionych w Serwisach, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku,

d. podejmowania jakichkolwiek działań, mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisów oraz od korzystania z Serwisów w sposób uciążliwy dla innych Usługobiorców,

e. wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, Regulaminem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste innych osób lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

a. zablokowania dostępu do zasobów Usługobiorców zawierających treści erotyczne, pornograficzne, zawierające nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z prawem, Regulaminem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy, w razie powzięcia wiarygodnych, uzasadnionych informacji na ten temat,

b. usunięcia z Serwisów treści udostępnianych przez Usługobiorców za pośrednictwem Usług, jeśli treści te naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu,

c. podjęcia wszelkich innych kroków zapewniających działanie Serwisu zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami.

8. Kierowca jest zobowiązany w szczególności do:

a. stawienia się w uzgodnionym z Pasażerem miejscu i czasie wraz z zaoferowanym pojazdem oraz oczekiwania na Pasażera w uzgodnionym miejscu nie krócej niż 30 minut po upływie uzgodnionego czasu,

b. niezwłocznego poinformowania Pasażera lub Pasażerów a także Usługodawcę o wszelkich zmianach dotyczących Podróży i uzyskania zgody wszystkich Pasażerów na ich dokonanie. W przypadku gdy Podróż stanowi Podróż Kwalifikowaną, za którą jeden lub wielu Pasażerów dokonało Opłaty za Usługę, a jeden ze wspomnianych pasażerów nie wyraził zgody na zmianę, taki Pasażer będzie uprawniony do anulowania Podróży Kwalifikowanej oraz żądania zwrotu Opłaty za Usługę w całości, natomiast Kierowcy nie przysługuje odszkodowanie za takie anulowanie Podróży Kwalifikowanej przez Pasażera.

c. posiadania ważnego prawa jazdy odpowiedniej kategorii,

d. posiadania aktualnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,

e. zaoferowania do Podróży pojazd posiadający ważny dowód rejestracyjny oraz zapewniający Pasażerom niezbędne bezpieczeństwo i komfort, w szczególności posiadającego aktualne badanie techniczne dopuszczające Pojazd do ruchu zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,

f. okazania i udostępnienia na żądanie BlaBlaCar oraz Pasażerów dokumentów potwierdzających wypełnienie powyższych obowiązków.

9. Pasażer jest zobowiązany w szczególności do:

a. stawienia się w uzgodnionym z Kierowcą miejscu i czasie oraz oczekiwania na Kierowcę w uzgodnionym miejscu nie krócej niż 30 minut po upływie uzgodnionego czasu,

b. niezwłocznego poinformowania Kierowcy lub BlaBlaCar o odwołaniu udziału w Podróży. Kierowca nie jest uprawniony do jakiegokolwiek odszkodowania za powyższe odwołanie przez Pasażera

c. zapłacenia Kierowcy Kosztów Podróży,

d. upewnienia się co do okoliczności wskazanych w ust. 8 c-e powyżej.

10. W przypadku zachowań Usługobiorców sprzecznych z postanowieniami Warunków, BlaBlaCar ma prawo do zachowania informacji o tym fakcie oraz do jej publikacji w profilu Usługobiorcy, jak i do zawieszenia lub zamknięcia Konta Usługobiorcy.

V. Usługobiorcy

1. Serwis Usługodawcy dostępny jest dla Usługobiorców wyłącznie dla celów niekomercyjnych. W szczególności zabronione jest oferowanie lub korzystanie z Usług w celach zarobkowych lub związanych z działalnością zawodową Usługobiorców, w tym osiąganie z tytułu Podróży dochodu. Ponadto zabronione jest oferowanie do Wspólnych Przejazdów pojazdów służących wykonywaniu obowiązków pracowniczych, służbowych, zawodowych i innych, co do których przy powierzeniu Usługobiorcy pojazdu zastrzeżono, iż służy wyłącznie realizacji celów innych, niż prywatny użytek Usługobiorcy.

2. Wysokość Kosztu Podróży winna być skalkulowana w ten sposób, iż obejmuje wyłącznie udział Pasażera we wszystkich kosztach związanych z Podróżą, bez zysku dla Kierowcy lub osoby trzeciej.

3. Kierowca dokonuje przewozu Pasażerów w imieniu własnym i na własne ryzyko i nieodwołalnie zwalnia Usługodawcę ze wszelkich roszczeń Podróżnych i osób trzecich powstałych w związku z Podróżą.

4. Kierowca nie może w celach zarobkowych lub związanych z działalnością zawodową, w tym w celu osiągnięcia z tytułu Podróży dochodu świadczyć na rzecz Pasażera jakichkolwiek dodatkowych, poza Wspólnym Przejazdem usług związanych z Podróżą, zaś Pasażer nie może oczekiwać od Kierowcy ich świadczenia. Powyższe dotyczy w szczególności, choć nie wyłącznie, uzyskiwania wynagrodzenia z tytułu przewozu paczek, bagażu, czasu oczekiwania, postojów, dodatkowych przystanków, jak i zabrania innego niż Pasażer podróżnego.

5. Wszelkie ustalenia co do Podróży, w tym cel, daty i godziny przejazdu oraz miejsca zabrania i wysadzenia Pasażera muszą być uzgadniane za pośrednictwem Serwisu Usługodawcy.

VI. Usługa Rezerwacji

1. Usługodawca oferuje swoim Usługobiorcom usługę rezerwacji (dalej zwaną “Usługą Rezerwacji”), mającą na celu ułatwienie rezerwacji miejsc przez Pasażerów oraz zminimalizowanie ryzyka anulowania Podróży. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo żadne z postanowień niniejszych Warunków nie nakłada jednakże na Usługodawcę jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Usługobiorcy za zaistnienie wspomnianego ryzyka.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaniechania, według własnego uznania, oferowania Usługi Rezerwacji w odniesieniu do Podróży lub Etapu w związku ze zmianami w prawie, zmianami w praktyce organów regulacyjnych lub w orzecznictwie, (ii) zmianami praktyk rynkowych lub zmianami technologicznymi (iii) zmianami założeń biznesowych Usługi Rezerwacji, oraz (iv) innymi istotnymi i ważnymi powodami.

3. Usługa Rezerwacji zostaje zastrzeżona do opisanych poniżej Podróży (dalej zwanych „Podróżami Kwalifikowanymi”, przy czym wyrażenie to obejmuje Etap, tam gdzie ma to zastosowanie, zgodnie z poniższymi ustępami):

– Podróż jednorazowa, szczególnie reklamowana na Stronie Internetowej, która stanowi doraźną podróż, odbywającą się wyłącznie jednorazowo w konkretnym dniu i o konkretnej godzinie, z danego punktu odjazdu do danego punktu przyjazdu oraz

– Podróż na dystansie co najmniej 75 kilometrów.

4. Jeżeli przejazd stanowi Etap Podróży, który kwalifikuje się do objęcia Usługą Rezerwacji, wówczas Etap uważa się za Podróż Kwalifikowaną jako taką, o ile Koszty Podróży za taki Etap są równe lub większe niż 5 PLN.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby lub klasy Usługobiorców uprawnionych do Usługi Rezerwacji Podróży Kwalifikowanej, w tym Etapu Podróży Kwalifikowanej.

6. Jak zarezerwować wspólny przejazd w ramach Podróży Kwalifikowanej:

– Kierowca podaje szczegóły swojej Podróży Kwalifikowanej na Stronie Internetowej Usługodawcy, w tym datę i czas odjazdu oraz przyjazdu, kwotę Kosztów Podróży za jedno miejsce, a także wszystkie pozostałe właściwe warunki podróży.

– Pasażer rezerwuje jedno lub więcej miejsc w samochodzie w ramach Podróży Kwalifikowanej na Stronie Internetowej Usługodawcy wyłącznie poprzez dokonanie płatności online odpowiadającej Opłacie za Usługę z użyciem karty debetowej/kredytowej lub przelewu bankowego (dalej zwana „Rezerwacją”).

Następnie Usługodawca przesyła zarówno do Kierowcy jak i Pasażera mail z potwierdzeniem, potwierdzający Rezerwację z chwilą otrzymania przez Usługodawcę Opłaty za Usługę  dokonanej przez Pasażera Podróży Kwalifikowanej (dalej zwany „Potwierdzeniem Rezerwacji”). Po wysłaniu Potwierdzenia Rezerwacji, Rezerwacja zostaje ukończona, natomiast pomiędzy Kierowcą a Pasażerem zawarta zostaje odrębna umowa o wspólny przejazd w ramach Podróży Kwalifikowanej. Ze skutkiem od chwili Potwierdzenia Rezerwacji wobec Kierowcy i Pasażera stosuje się również postanowienia dotyczące anulowania określone w pkt. VII.2.

VII. Warunki płatności

Opłata serwisowa:

W zamian za Usługę Rezerwacji, Usługodawca obciąża Opłatą Serwisową, która zostaje obliczona według poniższego wzoru. Opłata Serwisowa jest płatna przez Pasażera kartą debetową/kredytową lub przelewem bankowym w dniu Rezerwacji.

Opłata Serwisowa składa się z opłaty stałej i opłaty zmiennej, do której dolicza się właściwą kwotę podatku od towarów i usług (lub podatku od sprzedaży). Opłatę Serwisową oblicza się następująco:

Opłata Serwisowa należna jest za każde miejsce w samochodzie udostępnione przez Kierowcę w ramach Podróży Kwalifikowanej.

W przypadku podróży transgranicznych, właściwa stawka VAT i metoda naliczania Opłaty Serwisowej mogą ulec zmianie, zależnie od miejsca odjazdu lub miejsca przyjazdu w ramach Podróży Kierowcy.

1. Warunki płatności w przypadku anulowania Podróży Kwalifikowanej

Pasażer wyraża zgodę na następujące warunki płatności Opłaty Serwisowej w przypadku anulowania Podróży Kwalifikowanej po Potwierdzeniu Rezerwacji:

– W przypadku gdy anulowanie Podróży Kwalifikowanej zostało spowodowane lub uważa się, że zostało spowodowane przez Kierowcę na mocy niniejszych Warunków, Pasażer jest uprawniony do zwrotu Opłaty Serwisowej w całości;

– W przypadku gdy anulowanie  Podróży Kwalifikowanej zostało spowodowane lub uważa się, że zostało spowodowane przez Pasażera na mocy niniejszych Warunków:

– Jeżeli Pasażer dokona anulowania przed ustaloną godziną odjazdu, wówczas będzie uprawniony do zwrotu w wysokości 50% (pięćdziesiąt procent) Opłaty Serwisowej;

– Jeżeli Pasażer dokona anulowania w chwili lub po ustalonej godzinie odjazdu lub jeżeli Pasażer nie pojawi się w miejscu zbiórki w ciągu 30 minut od ustalonej godziny odjazdu, Pasażer nie będzie uprawniony do jakiegokolwiek zwrotu Opłaty Serwisowej.

Miejsce dostępne w wyniku anulowania przez Pasażera na mocy niniejszych Warunków staje się automatycznie dostępne na Stronie Internetowej do celów Rezerwacji przez innych Pasażerów na podstawie niniejszych Warunków.

2. Prawo do odstąpienia.

Uważa się, że Usługa Rezerwacji została w pełni zrealizowana przez Usługodawcę z chwilą potwierdzenia Rezerwacji przez Pasażera.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że nie jest uprawniony do odstąpienia po Rezerwacji, jako że Usługodawca wykonał swoją Usługę Rezerwacji w pełni za jego uprzednią wyraźną zgodą.

Poprzez akceptację niniejszych Warunków Usługobiorca oświadcza, że:

– wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi Rezerwacji przez Usługodawcę przed terminem prawa do odstąpienia;

– wyraża zgodę na pełne świadczenie Usługi Rezerwacji przez Usługodawcę;

– został poinformowany o fakcie utraty swojego prawa do odstąpienia.

VIII. Odpowiedzialność

1. Usługodawca i Usługobiorca zobowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga Strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które Strona nie ponosi odpowiedzialności.

2. Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie lub wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych przekazanych przez Usługobiorcę i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego Usługobiorcy za powstałą szkodę.

3. Usługodawca nie jest stroną zawartych przez Usługobiorców umów o Wspólny Przejazd i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód powstałych w związku z ich niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem. W szczególności, Usługodawca nie jest odpowiedzialny za szkody powstałe z tytułu:

a. przekazania przez Usługobiorców nieprawdziwych lub niekompletnych danych,

b. rezygnacji z przejazdu przez Kierowcę lub Pasażera,

c. opóźnienia lub braku płatności przez Pasażera Kosztów Przejazdu,

d. wyłudzenia, oszustwa lub wprowadzenia w błąd Usługobiorcy przez innego Usługobiorcę lub osobę trzecią,

e. korzystania przez Usługobiorców z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,

f. treści udostępnianych przez Usługobiorców za pośrednictwem Usług, które to treści naruszają prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich,

g. informacji oraz materiałów pobranych, zamieszczonych w Serwisach Usługodawcy lub wysyłanych za pośrednictwem sieci Internet przez Usługobiorców,

h. utraty przez Usługobiorcę danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy,

i. braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich, itp.),

j. podania przez Usługobiorców nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji Konta,

k. nieprzestrzegania przez Usługobiorców warunków Regulaminu,

l. powstałych na skutek wskazanych w Regulaminie przypadkach zaprzestania świadczenia przez niego usług i usunięcia Konta Usługobiorcy.

IX. Ubezpieczenie

1. Kierowca zobowiązany jest do posiadania w dacie Przejazdu ważnej i skutecznej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu, zgodne z zapisami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tj. Dz. U. z 2003 r., Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.).

2. Usługodawca nie jest odpowiedzialny względem Usługobiorców oraz osób trzecich za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, jak i za jakiekolwiek konsekwencje niezawarcia przez Kierowcę wyżej wskazanej umowy ubezpieczenia, w tym wadliwego zawarcia takiej umowy lub też za działania i zaniechania sprawcy szkody, innej osoby odpowiedzialnej za szkodę oraz ubezpieczyciela związane z rozpatrywaniem roszczeń powstałych w związku z ruchem pojazdów mechanicznych.

3. Usługodawca zaleca Usługobiorcom przed rozpoczęciem Podróży kontrolę spełnienia powyższego obowiązku, jak i rozważenie zawarcia umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków lub innej w odpowiedniej umowy ubezpieczenia, która zapewni im na wypadek szkód pozostających w związku z Podróżą pokrycie szkód własnych lub osób trzecich.

X. Ochrona danych osobowych

Usługodawca zapewnia ochronę powierzonych Usługodawcy danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności.

XI. Postępowanie reklamacyjne

1. Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.

2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.

3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

a. oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko, Adres email),

b. adres Serwisu Usługodawcy, którego reklamacja dotyczy,

c. przedmiot reklamacji,

d. okoliczności uzasadniające reklamację.

4. Reklamacje niezawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.

5. Reklamacje należy składać za pośrednictwem dostępnego w Serwisie formularza, pod adresem //www.blablacar.pl/skontaktowac-sie.

6. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie najpóźniej 14 dni od ich otrzymania od Usługobiorcy. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie zawiadomi Usługobiorcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, na Adres e-mail.

XII. Rozwiązanie umowy

1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną może być rozwiązana przez Usługobiorcę lub Usługodawcę.

2. Usługobiorca ma prawo rozwiązać Umowę w każdym czasie, bez konieczności podania przyczyny, przez samodzielne usunięcie swojego Konta.

3. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną i usunąć Konto Usługobiorcy w następujących przypadkach:

a. naruszenia przez Usługobiorcę istotnych postanowień Regulaminu,

b. powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że nazwa Konta jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza czyjekolwiek dobra osobiste lub uzasadnione interesy Usługodawcy,

c. umieszczania przez Usługobiorcę treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,

d. wykorzystywania przez Usługobiorcę Usługi niezgodnie ze jej przeznaczeniem,

e. usunięcia przez Użytkownika konta poczty elektronicznej, które było użyte do założenia Konta,

f. otrzymywania przez Usługodawcę co najmniej dwóch komunikatów o przepełnieniu skrzynki poczty elektronicznej Usługobiorcy, uniemożliwiającym dalsze świadczenie Usług.

4. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia Konta.

5. O rozwiązaniu umowy Usługodawca poinformuje Usługobiorcę (jeśli istnieje taka techniczna możliwość) najpóźniej w terminie 24 godzin od usunięcia Konta.

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcy i usunięcia jego Konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu wynikającym z naruszenia Regulaminu.

XIII. Postanowienia końcowe

1. Użytkownik może korzystać z pozasądowej możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z zawartą z Tobą umową, która znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

2. Wszelkie spory powstałe na gruncie świadczonych Usług rozstrzygał będzie właściwy miejscowo polski sąd powszechny.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

BlaBlaCar używa plików cookies w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności witryny. Korzystając z naszego serwisu, akceptujesz ustawienia cookiePolityka i ustawienia cookie

Dodaj przejazd