Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez BlaBlaCar

Definicje


BlaBlaCar lub Usługodawca oznacza Comuto SA, kapitał zakładowy: 127.312,41 €, z siedzibą przy Avenue de la République 84, 75011 Paris, zarejestrowane we Francji przez Greffe du Tribunal de Commerce de Paris pod nr RCS Paris 491904546, posiadająca numer identyfikacji podatkowej: FR 76491904546;

Serwis Usługodawcy oznacza www.blablacar.pl a także każdą inną stronę internetową lub odpowiednią stronę mobilną lub inne aplikacje, edytowane, utrzymywane lub zarządzane przez BlaBlaCar, w tym mikrostrony lub podstrony oferowane przez taką stronę internetową lub aplikację;

Wspólne Przejazdy oznacza udostępnienie miejsca w Pojeździe na Podróż przez Kierowcę przewożącego Pasażera do wyznaczonego przez Kierowcę celu lub celów, we wskazanym przez Kierowcę czasie, w za zwrotem Kosztów Podróży;

Regulamin to niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez BlaBlaCar;

Warunki oznacza warunki świadczenia przez BlaBlaCar usług drogą elektroniczną, na które składają się Regulamin, Dobre Praktyki Wspólnych Przejazdów oraz  Polityka Prywatności;

Koszt Podróży to wskazana przez Kierowcę i zaakceptowana przez Pasażera w związku z Podróżą kwota pieniężna, stanowiąca udział Pasażera w niezbędnych wydatkach na Podróż;

Opłata serwisowa  to właściwe opłaty lub inne odpowiednie kwoty płatne za Usługę Rezerwacji

Usługa Rezerwacji przyjmuje znaczenie przypisane jej w pkt. VI.1.;

Rezerwacja przyjmuje znaczenie przypisane jej w pkt. VI.2.;

Potwierdzenie Rezerwacji przyjmuje znaczenie przypisane mu w pkt. VI.2.;

Podróż Kwalifikowana przyjmuje znaczenie przypisane jej w pkt. VI.1.;

Etap to odcinek Podróży zaoferowany przez Kierowcę do oddzielnej rezerwacji przez Pasażera;

Usługa to każdorazowe umożliwienie Usługobiorcy przez Usługodawcę za pomocą Serwisu Usługodawcy bezpłatnego dostępu do danych innych Usługobiorców w celu organizacji Wspólnego Przejazdu;

Usługobiorca to osoba fizyczna korzystająca z Usług, w tym Pasażer i Kierowca;

Kierowca to osoba fizyczna korzystająca z Serwisu Usługodawcy oferująca Pasażerowi udział we Wspólnym Przejeździe;

Pasażer to osoba fizyczna, która przyjęła ofertę Kierowcy;

Podróż to Wspólny Przejazd, którego warunki zostały zaakceptowane przez Pasażera, przy czym Podróż obejmuje Podróż Kwalifikowaną;

Konto to zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Usługobiorcy w ramach Serwisu Usługodawcy, wykorzystywany przez Usługobiorcę w celu uzyskania dostępu do Usług;

Umowa to umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta przez Usługobiorcę z Usługodawcą na podstawie Warunków;

Strony to łącznie Usługodawca i Usługobiorcy;

Pojazd oznacza pojazd mechaniczny zaoferowany przez Kierowcę dla celów Wspólnych Przejazdów;

Adres e-mail to oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;

Informacja handlowa to każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez danego przedsiębiorcę;

System teleinformatyczny to zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne;

Świadczenie usług drogą elektroniczną to wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne;

Środki komunikacji elektronicznej to rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna;

Ciasteczka to pliki tekstowe, w których serwery Serwisu Usługodawcy zapisują informacje na dysku twardym komputera, z którego korzysta Użytkownik. Informacje zapisane w pliku „ciasteczek” serwer Serwisu może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera, lecz mogą być one odczytane również przez inne serwery lub innych użytkowników Internetu;

Adres IP to indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do jakiejkolwiek sieci komputerowej. Numer IP może być stały dla danego komputera (statyczny) lub może być przydzielany podczas każdego połączenia (dynamiczny) albo może być okresowo zmieniany w czasie przez dostawcę usług internetowych dla Użytkownika;

I. Postanowienia ogólne

1.Niniejszy Regulamin określa:

a. prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną,

b. zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług drogą elektroniczną,

c. zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną.

2. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Warunkami.

3. Każda osoba korzystająca z Serwisów Usługodawcy zobowiązana jest do przestrzegania postanowień Warunków od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług.

II. Zawarcie umowy, rejestracja i założenie konta

1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą prawidłowego wypełnienia przez Usługobiorcę formularza rejestracyjnego w celu utworzenia Konta i zaakceptowania Warunków w całości.

2. W przypadku rejestracji nieobejmującej wykorzystania konta Facebook, Usługobiorca zobowiązany jest podać następujące dane:

a. imię i nazwisko, wiek/data urodzenia,

b. płeć,

c. numer telefonu komórkowego,

d. adres e-mail.

3. W przypadku rejestracji obejmującej wykorzystanie konta Facebook, Usługobiorca zobowiązany jest autoryzować usługę BlaBlaCar w ramach aplikacji Facebook do uzyskania dostępu do następujących danych:

a. Twoje podstawowe informacje,

b. Twój adres email,

c. Twoje informacje profilowe: urodziny, historia edukacji, miasto rodzinne, zainteresowania, lokalizacja i historia zatrudnienia.

4. Założenie Konta oraz korzystanie z Usług dostępne jest wyłącznie dla osób pełnoletnich..

5. Usługobiorca wysyłając formularz rejestracyjny oświadcza, że:

a. podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,

b. jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,

c. podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,

d. zapoznał się z Warunkami i zobowiązuje się je przestrzegać.

6. Każda osoba może utworzyć tylko jedno Konto. Zabronione jest tworzenie lub wykorzystywanie Konta jako pełnomocnik Usługobiorcy lub podszywając się pod Usługobiorcę.

7. Usługodawca, po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego, utworzy dla Usługobiorcy w ramach Serwisów unikalne Konto.

8. Usługobiorca akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego Adresu e-mail. Usługobiorca zobowiązany jest do bieżącego monitorowania podanego Adresu e-mail, a w przypadku jego zmiany, do niezwłocznego zaktualizowania tej informacji w swoim Koncie.

9. Adres e-mail jest powiązany z Kontem, stanowi konieczną formę identyfikacji wobec Usługodawcy i będzie wykorzystywany jako trwały nośnik do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług.

10. Usługodawca może odmówić utworzenia Konta o określonej nazwie, jeżeli jest ona już używana w ramach Serwisu lub jeżeli Usługodawca poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, Warunkami, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

11. Usługobiorca uzyskuje dostęp do Konta za pomocą swojego Adresu e-mail oraz hasła dostępu. Usługobiorca zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła dostępu i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia.

III. Warunki techniczne świadczenia usług przez Usługodawcę

1. Podstawowe wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są następujące:

a. połączenie z siecią Internet,

b. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML. Przeglądarka powinna akceptować „ciasteczka”.

2. Usługodawca nie jest dostawcą usługi Internetu. W celu korzystania z Usług Usługobiorca powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest korzystanie z Usług za pośrednictwem Serwisów.

3. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Usługobiorcom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.

IV. Prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców

1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług, zgodnie z Warunkami ich świadczenia.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

a. przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisów Usługodawcy,

b. wysyłania na Adres email Usługobiorców komunikatów, w tym technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Usług,

c. umożliwienia Usługobiorcom utworzenia Konta w Serwisach Usługodawcy przy użyciu Adresu email używanego wcześniej przez innego Usługobiorcę, którego Konto zostało usunięte,

d. odmowy świadczenia Usług jeśli Usługobiorca poda błędny, fałszywy lub tymczasowy Adres email,

e. modyfikacji świadczonych Usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisów bez wcześniejszego powiadamiania o takim zamiarze,

f. dowolnego personalizowania treści informacji wysyłanych do Usługobiorców oraz dowolnego wybierania adresatów, za wyjątkiem komunikatów określonych w punkcie b.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług, usunięcia wszelkich danych Usługobiorców, przeniesienia praw do Serwisów na inny podmiot oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Serwisami, z tytułu których Usługobiorcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Usługodawcy.

4. Usługobiorca ma prawo zarządzania Usługami za pośrednictwem Konta oraz edytowania podanych przez siebie danych związanych ze świadczonymi Usługami w dowolnym momencie.

5. Usługobiorca poprzez umieszczenie w Serwisie Usługodawcy treści i danych go dotyczących wyraża zgodę na ich udostępnienie w Serwisach Usługodawcy w celach związanych z realizacją Wspólnych Przejazdów. W szczególności, choć nie wyłącznie dotyczy to publikacji wizerunku i innych udostępnionych przez Usługobiorcę danych, w tym wizerunku i innych udostępnionych przez Usługobiorcę danych, w tym utworów, których jest autorem. Powyższe udostępnienie ma na celu wyłącznie prezentację Usługobiorcy zgodnie z warunkami i celem danej świadczonej usługi, w ramach której takie udostępnianie ma miejsce.

6. Usługobiorca korzystając z Usług zobowiązany jest do powstrzymania się od:

a. publikacji treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra, w tym osobiste,

b. wykorzystywania Usług do publikacji reklam towarów i usług oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym,

c. kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek utworów i baz danych udostępnionych w Serwisach, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku,

d. podejmowania jakichkolwiek działań, mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisów oraz od korzystania z Serwisów w sposób uciążliwy dla innych Usługobiorców,

e. wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, Regulaminem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste innych osób lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

a. zablokowania dostępu do zasobów Usługobiorców zawierających treści erotyczne, pornograficzne, zawierające nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z prawem, Regulaminem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy, w razie powzięcia wiarygodnych, uzasadnionych informacji na ten temat,

b. usunięcia z Serwisów treści udostępnianych przez Usługobiorców za pośrednictwem Usług, jeśli treści te naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu,

c. podjęcia wszelkich innych kroków zapewniających działanie Serwisu zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami.

8. Kierowca jest zobowiązany w szczególności do:

a. stawienia się w uzgodnionym z Pasażerem miejscu i czasie wraz z zaoferowanym pojazdem oraz oczekiwania na Pasażera w uzgodnionym miejscu nie krócej niż 30 minut po upływie uzgodnionego czasu,

b. niezwłocznego poinformowania Pasażera lub Pasażerów a także Usługodawcę o wszelkich zmianach dotyczących Podróży i uzyskania zgody wszystkich Pasażerów na ich dokonanie. W przypadku gdy Podróż stanowi Podróż Kwalifikowaną, za którą jeden lub wielu Pasażerów dokonało Opłaty za Usługę, a jeden ze wspomnianych pasażerów nie wyraził zgody na zmianę, taki Pasażer będzie uprawniony do anulowania Podróży Kwalifikowanej oraz żądania zwrotu Opłaty za Usługę w całości, natomiast Kierowcy nie przysługuje odszkodowanie za takie anulowanie Podróży Kwalifikowanej przez Pasażera.

c. posiadania ważnego prawa jazdy odpowiedniej kategorii,

d. posiadania aktualnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,

e. zaoferowania do Podróży pojazd posiadający ważny dowód rejestracyjny oraz zapewniający Pasażerom niezbędne bezpieczeństwo i komfort, w szczególności posiadającego aktualne badanie techniczne dopuszczające Pojazd do ruchu zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,

f. okazania i udostępnienia na żądanie BlaBlaCar oraz Pasażerów dokumentów potwierdzających wypełnienie powyższych obowiązków.

9. Pasażer jest zobowiązany w szczególności do:

a. stawienia się w uzgodnionym z Kierowcą miejscu i czasie oraz oczekiwania na Kierowcę w uzgodnionym miejscu nie krócej niż 30 minut po upływie uzgodnionego czasu,

b. niezwłocznego poinformowania Kierowcy lub BlaBlaCar o odwołaniu udziału w Podróży. Kierowca nie jest uprawniony do jakiegokolwiek odszkodowania za powyższe odwołanie przez Pasażera

c. zapłacenia Kierowcy Kosztów Podróży,

d. upewnienia się co do okoliczności wskazanych w ust. 8 c-e powyżej.

10. W przypadku zachowań Usługobiorców sprzecznych z postanowieniami Warunków, BlaBlaCar ma prawo do zachowania informacji o tym fakcie oraz do jej publikacji w profilu Usługobiorcy, jak i do zawieszenia lub zamknięcia Konta Usługobiorcy.

V. Usługobiorcy

1. Serwis Usługodawcy dostępny jest dla Usługobiorców wyłącznie dla celów niekomercyjnych. W szczególności zabronione jest oferowanie lub korzystanie z Usług w celach zarobkowych lub związanych z działalnością zawodową Usługobiorców, w tym osiąganie z tytułu Podróży dochodu. Ponadto zabronione jest oferowanie do Wspólnych Przejazdów pojazdów służących wykonywaniu obowiązków pracowniczych, służbowych, zawodowych i innych, co do których przy powierzeniu Usługobiorcy pojazdu zastrzeżono, iż służy wyłącznie realizacji celów innych, niż prywatny użytek Usługobiorcy.

2. Wysokość Kosztu Podróży winna być skalkulowana w ten sposób, iż obejmuje wyłącznie udział Pasażera we wszystkich kosztach związanych z Podróżą, bez zysku dla Kierowcy lub osoby trzeciej.

3. Kierowca dokonuje przewozu Pasażerów w imieniu własnym i na własne ryzyko i nieodwołalnie zwalnia Usługodawcę ze wszelkich roszczeń Podróżnych i osób trzecich powstałych w związku z Podróżą.

4. Kierowca nie może w celach zarobkowych lub związanych z działalnością zawodową, w tym w celu osiągnięcia z tytułu Podróży dochodu świadczyć na rzecz Pasażera jakichkolwiek dodatkowych, poza Wspólnym Przejazdem usług związanych z Podróżą, zaś Pasażer nie może oczekiwać od Kierowcy ich świadczenia. Powyższe dotyczy w szczególności, choć nie wyłącznie, uzyskiwania wynagrodzenia z tytułu przewozu paczek, bagażu, czasu oczekiwania, postojów, dodatkowych przystanków, jak i zabrania innego niż Pasażer podróżnego.

5. Wszelkie ustalenia co do Podróży, w tym cel, daty i godziny przejazdu oraz miejsca zabrania i wysadzenia Pasażera muszą być uzgadniane za pośrednictwem Serwisu Usługodawcy.

VI. Usługa Rezerwacji

1. Usługodawca oferuje swoim Usługobiorcom usługę rezerwacji (dalej zwaną “Usługą Rezerwacji”), mającą na celu ułatwienie rezerwacji miejsc przez Pasażerów oraz zminimalizowanie ryzyka anulowania Podróży. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo żadne z postanowień niniejszych Warunków nie nakłada jednakże na Usługodawcę jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Usługobiorcy za zaistnienie wspomnianego ryzyka.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaniechania, według własnego uznania, oferowania Usługi Rezerwacji w odniesieniu do Podróży lub Etapu w związku ze zmianami w prawie, zmianami w praktyce organów regulacyjnych lub w orzecznictwie, (ii) zmianami praktyk rynkowych lub zmianami technologicznymi (iii) zmianami założeń biznesowych Usługi Rezerwacji, oraz (iv) innymi istotnymi i ważnymi powodami.

3. Usługa Rezerwacji zostaje zastrzeżona do opisanych poniżej Podróży (dalej zwanych „Podróżami Kwalifikowanymi”, przy czym wyrażenie to obejmuje Etap, tam gdzie ma to zastosowanie, zgodnie z poniższymi ustępami):

– Podróż jednorazowa, szczególnie reklamowana na Stronie Internetowej, która stanowi doraźną podróż, odbywającą się wyłącznie jednorazowo w konkretnym dniu i o konkretnej godzinie, z danego punktu odjazdu do danego punktu przyjazdu oraz

– Podróż na dystansie co najmniej 75 kilometrów.

4. Jeżeli przejazd stanowi Etap Podróży, który kwalifikuje się do objęcia Usługą Rezerwacji, wówczas Etap uważa się za Podróż Kwalifikowaną jako taką, o ile Koszty Podróży za taki Etap są równe lub większe niż 5 PLN.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby lub klasy Usługobiorców uprawnionych do Usługi Rezerwacji Podróży Kwalifikowanej, w tym Etapu Podróży Kwalifikowanej.

6. Jak zarezerwować wspólny przejazd w ramach Podróży Kwalifikowanej:

– Kierowca podaje szczegóły swojej Podróży Kwalifikowanej na Stronie Internetowej Usługodawcy, w tym datę i czas odjazdu oraz przyjazdu, kwotę Kosztów Podróży za jedno miejsce, a także wszystkie pozostałe właściwe warunki podróży.

– Pasażer rezerwuje jedno lub więcej miejsc w samochodzie w ramach Podróży Kwalifikowanej na Stronie Internetowej Usługodawcy wyłącznie poprzez dokonanie płatności online odpowiadającej Opłacie za Usługę z użyciem karty debetowej/kredytowej lub przelewu bankowego (dalej zwana „Rezerwacją”).

Następnie Usługodawca przesyła zarówno do Kierowcy jak i Pasażera mail z potwierdzeniem, potwierdzający Rezerwację z chwilą otrzymania przez Usługodawcę Opłaty za Usługę  dokonanej przez Pasażera Podróży Kwalifikowanej (dalej zwany „Potwierdzeniem Rezerwacji”). Po wysłaniu Potwierdzenia Rezerwacji, Rezerwacja zostaje ukończona, natomiast pomiędzy Kierowcą a Pasażerem zawarta zostaje odrębna umowa o wspólny przejazd w ramach Podróży Kwalifikowanej. Ze skutkiem od chwili Potwierdzenia Rezerwacji wobec Kierowcy i Pasażera stosuje się również postanowienia dotyczące anulowania określone w pkt. VII.2.

VII. Warunki płatności

Opłata serwisowa:

W zamian za Usługę Rezerwacji, Usługodawca obciąża Opłatą Serwisową, która zostaje obliczona według poniższego wzoru. Opłata Serwisowa jest płatna przez Pasażera kartą debetową/kredytową lub przelewem bankowym w dniu Rezerwacji.

Opłata Serwisowa składa się z opłaty stałej i opłaty zmiennej, do której dolicza się właściwą kwotę podatku od towarów i usług (lub podatku od sprzedaży). Opłatę Serwisową oblicza się następująco:

Opłata Serwisowa należna jest za każde miejsce w samochodzie udostępnione przez Kierowcę w ramach Podróży Kwalifikowanej.

W przypadku podróży transgranicznych, właściwa stawka VAT i metoda naliczania Opłaty Serwisowej mogą ulec zmianie, zależnie od miejsca odjazdu lub miejsca przyjazdu w ramach Podróży Kierowcy.

1. Warunki płatności w przypadku anulowania Podróży Kwalifikowanej

Pasażer wyraża zgodę na następujące warunki płatności Opłaty Serwisowej w przypadku anulowania Podróży Kwalifikowanej po Potwierdzeniu Rezerwacji:

– W przypadku gdy anulowanie Podróży Kwalifikowanej zostało spowodowane lub uważa się, że zostało spowodowane przez Kierowcę na mocy niniejszych Warunków, Pasażer jest uprawniony do zwrotu Opłaty Serwisowej w całości;

– W przypadku gdy anulowanie  Podróży Kwalifikowanej zostało spowodowane lub uważa się, że zostało spowodowane przez Pasażera na mocy niniejszych Warunków:

– Jeżeli Pasażer dokona anulowania przed ustaloną godziną odjazdu, wówczas będzie uprawniony do zwrotu w wysokości 50% (pięćdziesiąt procent) Opłaty Serwisowej;

– Jeżeli Pasażer dokona anulowania w chwili lub po ustalonej godzinie odjazdu lub jeżeli Pasażer nie pojawi się w miejscu zbiórki w ciągu 30 minut od ustalonej godziny odjazdu, Pasażer nie będzie uprawniony do jakiegokolwiek zwrotu Opłaty Serwisowej.

Miejsce dostępne w wyniku anulowania przez Pasażera na mocy niniejszych Warunków staje się automatycznie dostępne na Stronie Internetowej do celów Rezerwacji przez innych Pasażerów na podstawie niniejszych Warunków.

2. Prawo do odstąpienia.

Uważa się, że Usługa Rezerwacji została w pełni zrealizowana przez Usługodawcę z chwilą potwierdzenia Rezerwacji przez Pasażera.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że nie jest uprawniony do odstąpienia po Rezerwacji, jako że Usługodawca wykonał swoją Usługę Rezerwacji w pełni za jego uprzednią wyraźną zgodą.

Poprzez akceptację niniejszych Warunków Usługobiorca oświadcza, że:

– wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi Rezerwacji przez Usługodawcę przed terminem prawa do odstąpienia;

– wyraża zgodę na pełne świadczenie Usługi Rezerwacji przez Usługodawcę;

– został poinformowany o fakcie utraty swojego prawa do odstąpienia.

VIII. Odpowiedzialność

1. Usługodawca i Usługobiorca zobowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga Strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które Strona nie ponosi odpowiedzialności.

2. Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie lub wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych przekazanych przez Usługobiorcę i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego Usługobiorcy za powstałą szkodę.

3. Usługodawca nie jest stroną zawartych przez Usługobiorców umów o Wspólny Przejazd i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód powstałych w związku z ich niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem. W szczególności, Usługodawca nie jest odpowiedzialny za szkody powstałe z tytułu:

a. przekazania przez Usługobiorców nieprawdziwych lub niekompletnych danych,

b. rezygnacji z przejazdu przez Kierowcę lub Pasażera,

c. opóźnienia lub braku płatności przez Pasażera Kosztów Przejazdu,

d. wyłudzenia, oszustwa lub wprowadzenia w błąd Usługobiorcy przez innego Usługobiorcę lub osobę trzecią,

e. korzystania przez Usługobiorców z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,

f. treści udostępnianych przez Usługobiorców za pośrednictwem Usług, które to treści naruszają prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich,

g. informacji oraz materiałów pobranych, zamieszczonych w Serwisach Usługodawcy lub wysyłanych za pośrednictwem sieci Internet przez Usługobiorców,

h. utraty przez Usługobiorcę danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy,

i. braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich, itp.),

j. podania przez Usługobiorców nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji Konta,

k. nieprzestrzegania przez Usługobiorców warunków Regulaminu,

l. powstałych na skutek wskazanych w Regulaminie przypadkach zaprzestania świadczenia przez niego usług i usunięcia Konta Usługobiorcy.

IX. Ubezpieczenie

1. Kierowca zobowiązany jest do posiadania w dacie Przejazdu ważnej i skutecznej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu, zgodne z zapisami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tj. Dz. U. z 2003 r., Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.).

2. Usługodawca nie jest odpowiedzialny względem Usługobiorców oraz osób trzecich za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, jak i za jakiekolwiek konsekwencje niezawarcia przez Kierowcę wyżej wskazanej umowy ubezpieczenia, w tym wadliwego zawarcia takiej umowy lub też za działania i zaniechania sprawcy szkody, innej osoby odpowiedzialnej za szkodę oraz ubezpieczyciela związane z rozpatrywaniem roszczeń powstałych w związku z ruchem pojazdów mechanicznych.

3. Usługodawca zaleca Usługobiorcom przed rozpoczęciem Podróży kontrolę spełnienia powyższego obowiązku, jak i rozważenie zawarcia umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków lub innej w odpowiedniej umowy ubezpieczenia, która zapewni im na wypadek szkód pozostających w związku z Podróżą pokrycie szkód własnych lub osób trzecich.

X. Ochrona danych osobowych

Usługodawca zapewnia ochronę powierzonych Usługodawcy danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności.

XI. Postępowanie reklamacyjne

1. Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.

2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.

3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

a. oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko, Adres email),

b. adres Serwisu Usługodawcy, którego reklamacja dotyczy,

c. przedmiot reklamacji,

d. okoliczności uzasadniające reklamację.

4. Reklamacje niezawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.

5. Reklamacje należy składać za pośrednictwem dostępnego w Serwisie formularza, pod adresem //www.blablacar.pl/skontaktowac-sie.

6. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie najpóźniej 14 dni od ich otrzymania od Usługobiorcy. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie zawiadomi Usługobiorcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, na Adres e-mail.

XII. Rozwiązanie umowy

1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną może być rozwiązana przez Usługobiorcę lub Usługodawcę.

2. Usługobiorca ma prawo rozwiązać Umowę w każdym czasie, bez konieczności podania przyczyny, przez samodzielne usunięcie swojego Konta.

3. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną i usunąć Konto Usługobiorcy w następujących przypadkach:

a. naruszenia przez Usługobiorcę istotnych postanowień Regulaminu,

b. powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że nazwa Konta jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza czyjekolwiek dobra osobiste lub uzasadnione interesy Usługodawcy,

c. umieszczania przez Usługobiorcę treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,

d. wykorzystywania przez Usługobiorcę Usługi niezgodnie ze jej przeznaczeniem,

e. usunięcia przez Użytkownika konta poczty elektronicznej, które było użyte do założenia Konta,

f. otrzymywania przez Usługodawcę co najmniej dwóch komunikatów o przepełnieniu skrzynki poczty elektronicznej Usługobiorcy, uniemożliwiającym dalsze świadczenie Usług.

4. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia Konta.

5. O rozwiązaniu umowy Usługodawca poinformuje Usługobiorcę (jeśli istnieje taka techniczna możliwość) najpóźniej w terminie 24 godzin od usunięcia Konta.

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcy i usunięcia jego Konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu wynikającym z naruszenia Regulaminu.

XIII. Postanowienia końcowe

1. Użytkownik może korzystać z pozasądowej możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z zawartą z Tobą umową, która znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

2. Wszelkie spory powstałe na gruncie świadczonych Usług rozstrzygał będzie właściwy miejscowo polski sąd powszechny.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

BlaBlaCar używa plików cookies w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności witryny. Korzystając z naszego serwisu, akceptujesz ustawienia cookiePolityka i ustawienia cookie

Dodaj przejazd