Polityka prywatności

Wersja z dnia 20 kwietnia 2017

1. Informacje ogólne

Firma Comuto SA (z siedzibą pod adresem 84, avenue de la République, 75011 Paryż, Francja) (dalej “BlaBlaCar”, „my” „nasze” lub „nam”), działająca jako administrator danych, przykłada wiele starań do zapewnienia ochrony i poszanowania prywatności swoich użytkowników. Celem niniejszej informacji („Informacja o polityce prywatności”) jest przekazanie użytkownikom informacji dotyczących praktyk BlaBlaCar w odniesieniu do pozyskiwania, wykorzystania i rozpowszechniania informacji, które użytkownicy mogą przekazać BlaBlaCar za pośrednictwem niniejszej witryny internetowej lub naszych aplikacji mobilnych („Platformy”).

Niniejsza Informacja o polityce prywatności (wspólnie z Regulaminem BlaBlaCar, jakimikolwiek innymi wymienionymi w nich dokumentami oraz naszą Polityka Cookies określa warunki, zgodnie z którymi BlaBlaCar zbiera i przetwarza dane osobowe swoich użytkowników. Prosimy o dokładne przeczytanie niniejszej informacji, aby zapoznać się z polityką oraz praktykami BlaBlaCar dotyczącymi danych osobowych użytkowników i ich przetwarzania.

2. Jakie informacje BlaBlaCar zbiera od użytkowników i jak długo są one przechowywane?

BlaBlaCar może zbierać i przetwarzać następujące dane dotyczące naszych użytkowników:

2.1 Informacje przekazywane nam bezpośrednio przez użytkowników

Użytkownicy mogą przesyłać BlaBlaCar informacje umożliwiające ich identyfikację („Dane osobowe”), podczas korzystania z naszych Platform, wypełniania formularzy dostępnych na Platformach (na przykład umożliwiających rejestrację), udziału w organizowanych przez nas konkursach, promocjach lub ankietach, a także za pośrednictwem jakiejkolwiek wymiany informacji z naszą firmą drogą telefoniczną, pocztą e-mail lub w dowolny inny sposób, jak również podczas zgłaszania problemów dotyczących naszych Platform.

Informacje, jakie mogą być przekazywane naszej firmie są następujące:

 • 2.1.1 Informacje obowiązkowe, wymagane w celu rejestracji dla korzystania z usług dostępnych na naszych Platformach lub uzyskania dostępu do innych usług BlaBlaCar, obejmujące imię i nazwisko użytkownika, jego adres e-mail, datę urodzenia, płeć, numer telefonu komórkowego i hasło. Wszystkie te pola są obowiązkowe. W razie braku przekazania tych informacji, BlaBlaCar nie będzie w stanie zapewnić użytkownikom dostępu do usług oferowanych na Platformach BlaBlaCar, w związku z czym użytkownik nie będzie mógł zarejestrować konta na naszych Platformach
 • 2.1.2 Zdjęcie;
 • 2.1.3 Adres pocztowy;
 • 2.1.4 Szczegółowe informacje dotyczące posiadanych samochodów;
 • 2.1.5 Krótka biografia;
 • 2.1.6 Zapisy dotyczące wszelkiego rodzaju korespondencji pomiędzy użytkownikiem a BlaBlaCar;
 • 2.1.7 Zapisy dotyczące wszystkich dokonanych rezerwacji lub ogłoszeń wspólnych przejazdów, zamieszczonych na naszych Platformach lub przekazanych za ich pośrednictwem;
 • 2.1.8 Informacje dotyczące księgowości lub transakcji finansowych, w tym przeprowadzanych za pośrednictwem naszych Platform lub w jakikolwiek inny sposób. Mogą one obejmować informacje dotyczące karty płatniczej lub danych rachunku bankowego użytkownika, a także szczegóły przejazdów lub ich odcinków, zarezerwowanych bądź oferowanych za pośrednictwem naszych Platform;
 • 2.1.9 Szczegółowe informacje dotyczące odwiedzin na naszych Platformach oraz zasobów, z których użytkownik korzysta;
 • 2.1.10 Odpowiedzi udzielane na jakiekolwiek ankiety lub kwestionariusze, takie jak recenzje dotyczące przejazdów udostępnione innym członkom naszych społeczności. Informacje te mogą być wykorzystywane dla celów analiz, w tym dotyczących zachowań użytkowników;
 • 2.1.11 Informacje, których przekazania BlaBlaCar może wymagać od użytkowników w razie zgłaszania jakichkolwiek problemów dotyczących korzystania z naszych Platform bądź usług, a także próśb dotyczących wsparcia;
 • 2.1.12 Informacje dotyczące geolokalizacji, jeżeli użytkownik wyraził zgodę na pozyskiwanie i przetwarzanie takich danych;
 • 2.1.13 informacje dotyczące paszportu, prawa jazdy, dowodu tożsamości oraz wszelkich innych dokumentów, których dane użytkownik zgodził się przekazać naszej firmie.

2.2 Informacje pozyskiwane przez nas w sposób automatyczny

 • 2.2.1 W przypadku rejestracji użytkownika za pośrednictwem serwisów społecznościowych, BlaBlaCar będzie posiadać dostęp do jego niektórych danych osobowych (np. imię, nazwisko, zdjęcie, adres e-mail, liczba znajomych w serwisie Facebook itd.), zamieszczonych na koncie użytkownika w danym serwisie, zgodnie z warunkami i postanowieniami obowiązującymi w tychże serwisach. Ponadto BlaBlaCar może zbierać niektóre Dane osobowe użytkownika dotyczące korzystania z niego z funkcji dostępnych w serwisach społecznościowych, takich jak „Lubię to”.
 • 2.2.2 W odniesieniu do odwiedzin użytkownika na naszych Platformach, możemy zbierać – w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i jeżeli jest to wymagane, wyłącznie za zgodą użytkownika – informacje dotyczące urządzeń i sieci wykorzystywanych przez niego w celu uzyskania dostępu do naszych usług. Może to obejmować następujące informacje: adres IP użytkownika, dane dotyczące logowania, rodzaju i wersji przeglądarki internetowej, rodzajów i wersji wtyczek wykorzystywanych przez przeglądarki internetowe, systemu operacyjnego oraz platformy, identyfikatora reklamowego, informacji na temat odwiedzin, w tym adresu URL witryny, na której kliknięty został link prowadzący do naszej Platformy, poszukiwanych lub przeglądanych produktów, błędów pobierania danych, czasu odwiedzin na określonych stronach, interakcji z innymi stronami oraz wszelkich numerów telefonów wykorzystanych w celu połączenia z naszym działem telefonicznej obsługi klienta. BlaBlaCar pozyskuje te informacje za pośrednictwem różnych technologii, w tym także plików cookie (szczegółowe informacje są zamieszczone w dokumentacji Informacja o polityce wykorzystywania plików cookie).
 • 2.2.3 Ponadto BlaBlaCar zbiera zagregowane informacje dotyczące aktywności użytkownika na naszej Platformie (takie, jak liczba oferowanych przejazdów, współczynnika odpowiedzi na zapytania itd.). Informacje te mogą być publikowane na profilu publicznym użytkownika na naszej Platformie.

2.3 Przechowywanie danych

2.3.1 Za wyjątkiem kategorii Danych osobowych wymienionych w poniższych punktach 2.3.2 i 2.3.3, Dane osobowe użytkowników są przechowywane przez cały okres jego relacji z naszą firmą, a następnie:

 • przez 5 lat od ostatnich odwiedzin użytkownika na naszej Platformie, jeżeli użytkownik nie zamknął swojego konta;
 • przez 1 rok od zamknięcia konta przez użytkownika, chyba że uzyskał on negatywną ocenę bądź recenzję – w tym ostatnim przypadku Dane osobowe użytkownika są przechowywane przez (i) okres 2 lat od ostatniej negatywnej oceny lub recenzji lub (ii) przez 1 rok po zamknięciu konta użytkownika w zależności od faktu, który z tych terminów przypada później.

2.3.2 Wymienione poniżej kategorie Danych osobowych mogą być przechowywane przez różne okresy:

 • Dane finansowe (na przykład dotyczące płatności, zwrotów itd.) są przechowywane przez okres wymagany obowiązującymi przepisami podatkowymi i księgowymi;
 • Wszystkie treści generowane przez użytkownika (np. komentarze i oceny) są anonimowe, ale pozostają dostępne na naszych Platformach.

2.3.3 W przypadku zawieszenia lub zablokowania konta użytkownika, jego dane będą przechowywane przez okres od 2 do 10 lat, aby zapobiec w ten sposób możliwości obchodzenia przez niego zasad i przepisów obowiązujących w odniesieniu do korzystania z naszych Platform.

3. W jaki sposób BlaBlaCar wykorzystuje informacje pozyskiwane od użytkowników?

CELE

PODSTAWA PRAWNA

3.1 wykonywanie zobowiązań wynikających z jakichkolwiek umów zawartych pomiędzy użytkownikiem a BlaBlaCar oraz przekazywania mu wszelkich informacji i zamawianych przez niego usług; Przetwarzanie danych w ten sposób jest niezbędne dla wykonywania wzajemnych zobowiązań umownych.
3.2 przesyłanie użytkownikowi informacji dotyczących usług pocztą e-mail i/lub za pośrednictwem wiadomości tekstowych i/lub wszelkich innych środków komunikacji (np. potwierdzeń rezerwacji); Przetwarzanie danych w ten sposób jest niezbędne dla wykonywania wzajemnych zobowiązań i/lub odbywa się za zgodą użytkownika.
3.3 pobieranie płatności od użytkownika lub przekazywanie mu płatności, które BlaBlaCar pozyskuje w jego imieniu; Przetwarzanie danych w ten sposób jest niezbędne dla wykonywania wzajemnych zobowiązań umownych.
3.4 umożliwienie użytkownikowi personalizacji jego profilu na naszych Platformach; Przetwarzanie danych w ten sposób odbywa się za zgodą użytkownika.
3.5 umożliwienie użytkownikowi przekazywania i wymiany informacji z innymi użytkownikami o naszych usługach lub przejazdach, które użytkownik odbył lub zamierza odbyć z innymi użytkownikami i/lub dotyczące organizacji tych przejazdów; Przetwarzanie danych w ten sposób jest niezbędne dla wykonywania wzajemnych zobowiązań i/lub odbywa się za zgodą użytkownika.
3.6 zapewnienie użytkownikowi dostępu do naszych usług wsparcia oraz wymiany informacji z naszym zespołem do spraw relacji z użytkownikami; Przetwarzanie danych w ten sposób jest (i) niezbędne dla wykonywania wzajemnych zobowiązań umownych, (ii) odbywa się za zgodą użytkownika i/lub (iii) niezbędne dla sporządzania, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.
3.7 zapewnienie zgodności z (i) obowiązującymi przepisami prawa, (ii) Regulaminem   oraz (iii) naszą Informacją o polityce prywatności. W razie naruszenia niektórych postanowień, konto użytkownika może zostać zawieszone; Przetwarzanie danych w ten sposób jest (i) niezbędne dla wykonywania wzajemnych zobowiązań umownych, (ii) niezbędna dla spełnienia przez BlaBlaCar obowiązku wynikającego z przepisów prawa i/lub (iii) niezbędne dla sporządzania, wykonywania lub obrony roszczeń.
3.8 przesyłanie użytkownikowi – w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i kiedy jest to wymagane, za zgodą użytkownika – materiałów marketingowych oraz informacji niezbędnych dla usprawnienia realizacji usług lub procesu rezerwacji, a także sugestii i zaleceń dotyczących innych towarów bądź usług związanych z naszymi usługami, które mogą być interesujące dla użytkownika. Ponadto BlaBlaCar wykorzystuje dane użytkownika w celu przesyłania mu spersonalizowanych reklam w serwisach społecznościowych. Szczegółowe informacje dotyczące zasad działania tych funkcji, a także danych pozyskiwanych od użytkownika, znajdują się na odpowiednich stronach zewnętrznych serwisów społecznościowych; i Przetwarzanie danych w ten sposób odbywa się za zgodą użytkownika i/lub w uzasadnionym interesie BlaBlaCar (na przykład w celu przesyłania mu indywidualnych materiałów reklamowych).
3.9 przesyłanie użytkownikowi informacji dotyczących modyfikacji naszych usług; Przetwarzanie danych w ten sposób jest (i) niezbędne dla wykonywania wzajemnych zobowiązań umownych, (ii) niezbędne dla spełnienia przez BlaBlaCar obowiązku wynikającego z przepisów prawa i/lub (iii) niezbędne dla sporządzania, wykonywania lub obrony roszczeń.
3.10 weryfikacja danych zawartych w paszporcie, prawie jazdy, dowodzie tożsamości i innych dokumentach użytkownika, które mogą być od niego pozyskiwane w chwili rejestracji lub w dowolnej innej chwili podczas korzystania z naszych Platform; Przetwarzanie danych w ten sposób jest (i) prowadzone za zgodą użytkownika, (ii) realizowane w celu sporządzania, wykonywania lub obrony roszczeń i/lub (iii)  niezbędne dla spełnienia przez BlaBlaCar obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
3.11 zarządzanie naszymi Platformami oraz dla  czynności wewnętrznych, w tym dla celów rozwiązywania problemów, analizy danych, testowania, a także przeprowadzania prac badawczych, analitycznych i dotyczących nadzoru; Przetwarzanie danych w ten sposób oparte jest na uzasadnionym interesie BlaBlaCar (na przykład dla zapewnienia bezpieczeństwa naszych Platform i doskonalenia ich funkcji).
3.12 doskonalenie naszych Platform dla zapewnienia, że ich treść będzie zawsze prezentowana w najbardziej odpowiedni sposób dla użytkownika i wykorzystywanych przez niego urządzeń; Przetwarzanie danych w ten sposób jest prowadzone w uzasadnionym interesie BlaBlaCar (na przykład w celu udostępniania użytkownikowi najbardziej odpowiednich treści).
3.13 umożliwienie użytkownikowi korzystania z interaktywnych funkcji naszych usług, jeżeli podejmie on taką decyzję; Przetwarzanie danych w ten sposób jest (i) niezbędne dla wykonywania wzajemnych zobowiązań umownych i/lub (ii) odbywa się za zgodą przez użytkownika.
3.14  w ramach działań podejmowanych przez nas w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszych Platform; i Przetwarzanie danych w ten sposób jest (i) prowadzone w uzasadnionym interesie BlaBlaCar (w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszych Platform), (ii) realizowane w celu sporządzania, wykonywania lub obrony roszczeń i/lub (iii) zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami.
3.15 prowadzenie pomiarów lub działań mających na celu określenie efektywności reklam przesyłanych użytkownikowi lub innym osobom oraz przesyłania użytkownikowi zindywidualizowanych reklam. Przetwarzanie danych w ten sposób jest (i) prowadzone w uzasadnionym interesie BlaBlaCar (na przykład w celu oceny i optymalizacji efektywności naszych kampanii reklamowych ) i/lub (ii) za zgodą użytkownika.

4. Kim są odbiorcy informacji pozyskiwanych przez naszą firmę od użytkowników i w jakich celach są one przekazywane tym odbiorcom?

4.1 Kiedy użytkownik korzysta z naszych usług, niektóre informacje dotyczące jego osoby są udostępniane członkom naszych społeczności, zarówno za pośrednictwem publicznego profilu użytkownika, jak i podczas procesu rezerwacji (np. numer telefonu użytkownika jest udostępniany członkom społeczności, z którymi będzie on korzystał ze wspólnego przejazdu).

4.2 BlaBlaCar może otrzymywać i przesyłać informacje dotyczące użytkownika, w tym jego Dane osobowe, kiedy korzysta on z którejkolwiek z platform prowadzonych przez BlaBlaCar lub od podmiotów i spółek powiązanych z BlaBlaCar, w celach określonych w niniejszej Informacji o polityce prywatności.

4.3 Ponadto BlaBlaCar ściśle współpracuje z podmiotami zewnętrznymi, które mogą być odbiorcami Danych osobowych użytkownika, takimi jak:

 • (a) nasi partnerzy biznesowi, którymi są platformy serwisów społecznościowych i którzy mogą oferować użytkownikowi usługi pokrewne, na przykład wspólnego wykorzystywania na Platformie informacji pochodzących z profilu użytkownika oraz jego kont w serwisach społecznościowych;
 • (b) nasi partnerzy biznesowi, którzy mogą reklamować na naszych Platformach swoje usługi, które użytkownik może rezerwować – mogą one obejmować wszelkiego rodzaju usługi ubezpieczeniowe, bankowe, dotyczące wynajmu itd. Dla przykładu, możemy przekazywać niektóre informacje firmom ubezpieczeniowym takim, jak AXA w celu określenia, czy użytkownik może uzyskać ochronę ubezpieczeniową;
 • (c) nasi partnerzy biznesowi, którzy mogą reklamować swoje usługi na swoich własnych witrynach internetowych lub w aplikacjach mobilnych;
 • (d) nasi usługodawcy w zakresie zagadnień technicznych, płatności, weryfikacji tożsamości i realizacji dostaw, a także podmioty prowadzące badania rynku lub biura informacji kredytowej.

4.4 BlaBlaCar przekazuje informacje uzyskiwane od użytkowników, w tym ich Dane osobowe, jakimkolwiek wymienionym powyżej podmiotom zewnętrznym jedynie w następujących przypadkach:

 • 4.4.1 Jeżeli jest to konieczne w związku z korzystaniem z usług podmiotu zewnętrznego, w celu realizacji jakichkolwiek umów, które mogą zostać zawarte z użytkownikiem, w celu ułatwienia lub rozszerzenia realizacji naszych usług (np. jeżeli pobieramy od użytkowników jakiekolwiek opłaty bądź pobieramy środki pieniężne w odniesieniu do usług dostępnych na Platformach);
 • 4.4.2 W ramach procesu rezerwacji i w celu zapewnienia niezbędnych usług, informacje takie jak imię i nazwisko użytkownika, jego zdjęcie, numer telefonu komórkowego i/lub adres e-mail mogą być wyświetlane na Platformach i/lub przekazywane pasażerom (jeżeli użytkownik jest kierowcą) lub kierowcy (jeżeli użytkownik jest pasażerem);
 • 4.4.3 W ramach naszego systemu ocen, recenzje sporządzane przez użytkownika będą publikowane na Platformach. Recenzje zawierające skróconą nazwę użytkownika i jego zdjęcie są widoczne dla wszystkich osób odwiedzających Platformy;
 • 4.4.4 BlaBlaCar korzysta z usług podmiotów świadczących usługi analityczne oraz udostępniających wyszukiwarki internetowe w celu doskonalenia i optymalizacji naszych Platform;
 • 4.4.5 Jest to domyślnie akceptowane przez użytkownika (np. podczas korzystania z wykorzystywanych w serwisach społecznościowych metod weryfikacji);
 • 4.4.6 BlaBlaCar może udostępniać części naszych Platform (w tym zawierające zamieszczane przez użytkownika informacje dotyczące przejazdów) do wyświetlania na witrynach internetowych naszych partnerów biznesowych za pośrednictwem interfejsu API lub widgetów. W takich przypadkach niektóre informacje pochodzące z publicznego profilu użytkownika mogą być wyświetlane na tych witrynach;
 • 4.4.7 Firma BlaBlaCar może również ujawniać informacje dotyczące użytkownika, jeżeli zostanie do tego zobowiązana na podstawie przepisów prawa lub kiedy będzie uważać w dobrej wierze, że udostępnienie lub ujawnienie informacji jest w rozsądnym zakresie niezbędne dla (i) obrony przeciwko jakimkolwiek powództwom wytoczonym przeciwko BlaBlaCar, (ii) w związku z toczącym się postępowaniem, (iii) wykonania jakichkolwiek umów zawartych z naszymi użytkownikami, takimi jak Regulamin BlaBlaCar oraz naszą Informacją o polityce prywatności, (iv) w razie jakichkolwiek nagłych przypadków stanowiących zagrożenia dla ludzkiego zdrowia, mogących spowodować śmierć lub odniesienie obrażeń przez ludzi, (v) w ramach śledztwa lub dochodzenia lub (vi) w celu obrony praw, mienia lub bezpieczeństwa BlaBlaCar, użytkowników lub innych osób;
 • 4.4.8 W razie sprzedaży naszego przedsiębiorstwa lub aktywów, BlaBlaCar może przekazać Dane osobowe użytkowników potencjalnym sprzedawcom lub nabywcom tego przedsiębiorstwa lub aktywów;
 • 4.4.9 W przypadku, jeżeli firma BlaBlaCar lub całość bądź część jej aktywów zostaną przejęte przez dowolną stronę trzecią, Dane osobowe dotyczące członków jej społeczności będą stanowić jeden z elementów przekazywanych aktywów.

4.5 Zgodnie z obowiązującymi przepisami i jeżeli jest to wymagane, po uzyskaniu zgody użytkownika, BlaBlaCar może opracowywać dowolne kombinacje informacji dotyczących użytkownika, w tym jego Danych osobowych i danych uzyskiwanych przy wykorzystaniu plików cookie, które mogą również być przesyłane naszym partnerom biznesowym lub uzyskiwane od nich. BlaBlaCar może wykorzystywać te informacje i ich kombinacje w celach określonych powyżej.

4.6 Zwracamy uwagę użytkownika na fakt, że jeżeli zdecyduje się udostępnić swoje informacje, w tym Dane osobowe za pośrednictwem usług naszych partnerów biznesowych, poza postanowieniami niniejszej Informacji o polityce prywatności, mogą obowiązywać go również polityki dotyczące prywatności tychże firm partnerskich. BlaBlaCar nie sprawuje żadnej kontroli nad pozyskiwaniem i/lub przetwarzaniem informacji dotyczących użytkowników przez naszych partnerów biznesowych na ich własnych platformach.

5. W jaki sposób są wykorzystywane i moderowane wiadomości przesyłane przez użytkownika?

5.1 BlaBlaCar może przeglądać, przeszukiwać lub analizować wiadomości wymieniane przez użytkownika z innymi członkami naszej społeczności za pośrednictwem naszych Platform w celach związanych z zapobieganiem oszustw, doskonalenia usług, wsparcia klientów oraz realizacji umów zawartych z użytkownikami (takich, jak nasz Regulamin ). Dla przykładu, w celu zapobieżenia możliwości pomijania naszego systemu rezerwacji w sieci, możemy przeszukiwać i analizować wiadomości przesyłane przy użyciu naszych Platform, aby sprawdzać, czy nie zawierają one żadnych informacji kontaktowych bądź odniesień do innych stron internetowych.

5.2 BlaBlaCar nie będzie w żadnym wypadku przeszukiwać lub analizować wiadomości wymienianych przez użytkownika z innymi użytkownikami w celach handlowych lub reklamowych. BlaBlaCar może wykorzystywać automatyczne metody moderowania tych wiadomości.

6. Reklamy skierowane do konkretnego użytkownika w serwisach społecznościowych i wiadomości przesyłane przez użytkownika za pośrednictwem poczty e-mail i/lub wiadomości tekstowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami i jeżeli jest to wymagane, po uzyskaniu zgody użytkownika, BlaBlaCar może wykorzystywać informacje przekazywane przez użytkownika za pośrednictwem naszych Platform w celach prowadzenia marketingu bezpośredniego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (np. (i) przesyłania naszych informatorów, zaproszeń na wydarzenia organizowane przez nas lub innych wiadomości, które naszym zdaniem mogą być interesujące dla użytkownika lub (ii) przesyłania skierowanych do konkretnego użytkownika reklam za pośrednictwem platform serwisów społecznościowych bądź witryn internetowych stron trzecich).

W odniesieniu do wiadomości marketingowych przesyłanych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej: Użytkownik może w dowolnej chwili wycofać swoją zgodę (i) usuwając zaznaczenie odpowiedniego pola na swoim koncie użytkownika, (ii) klikając link anulowania subskrypcji zamieszczony w każdej przesyłanej użytkownikowi wiadomości firmy BlaBlaCar lub (iii) kontaktując się z naszą firmą przy wykorzystaniu danych kontaktowych zamieszczonych w punkcie 13 poniżej.
Docelowe materiały i treści reklamowe:

 • (i) w serwisach społecznościowych (np. Facebook i Twitter): użytkownik może zapobiec ich przesyłaniu w dowolnej chwili, zmieniając ustawienia swojego konta w danym serwisie społecznościowym, dotyczące otrzymywania materiałów reklamowych;
 • (ii) na zewnętrznych stronach internetowych: informacje dotyczące wycofania zgody zostały zamieszczone w naszej dokumentacji Polityka Cookies.

7. Czy informacje dotyczące użytkownika są przekazywane? W jaki sposób i gdzie?

Wszystkie Dane osobowe użytkownika są przechowywane na terenie Unii Europejskiej („UE”). Biorąc pod uwagę, że BlaBlaCar prowadzi działalność w skali międzynarodowej, przekazujemy Dane osobowe użytkowników do krajów nienależących do Unii Europejskiej, w których mogą obowiązywać mniej rygorystyczne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, niż obowiązujące w kraju użytkownika.

Może to mieć miejsce, jeżeli firma, z której usług korzystamy w zakresie przetwarzania danych posiada siedzibę w kraju niezapewniającym „odpowiedniego” poziomu ochrony danych, takim jak Stany Zjednoczone. Usługodawca odpowiedzialny za przetwarzanie danych może brać udział między innymi w realizacji usług zamówionych przez użytkownika, moderowaniu zdjęć zamieszczanych na koncie użytkownika, przetwarzaniu danych dotyczących płatności, realizacji usług reklamowych i marketingowych w imieniu BlaBlaCar oraz świadczeniu usług wsparcia za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Dotyczy to również przekazywania danych spółkom powiązanym z BlaBlaCar, posiadającym siedziby poza terenem UE, którym mogą być przesyłane niektóre informacje dotyczące użytkownika w celu realizacji usług w tychże krajach.

W razie przekazywania danych w ten sposób, BlaBlaCar zapewnia, że będzie ono przeprowadzane w sposób zgodny z postanowieniami niniejszej Informacji o polityce prywatności oraz standardowymi klauzulami umownymi zatwierdzonymi przez Komisję Europejską jako zapewniającymi odpowiedni poziom ochrony właścicieli danych.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje dotyczące stosowanych środków bezpieczeństwa, prosimy o kontakt z naszą firmą za pośrednictwem danych kontaktowych zamieszczonych na końcu niniejszej Informacji o polityce prywatności.

8. Jakie są prawa użytkownika w odniesieniu do jego danych osobowych?

8.1 Jeżeli jest to określone obowiązującymi przepisami, użytkownikowi może przysługiwać prawo uzyskania kopii swoich Danych osobowych posiadanych przez naszą firmę. Przed udzieleniem odpowiedzi na przesłany nam wniosek możemy wymagać od użytkownika (i) potwierdzenia jego tożsamości i (ii) przekazania bardziej szczegółowych informacji umożliwiających realizację przekazanego wniosku. BlaBlaCar dołoży wszelkich starań, aby udzielić odpowiedzi w odpowiednim terminie, a w każdym przypadku zostanie ona udzielona w terminie określonym obowiązującymi przepisami. Aby skorzystać z tego prawa, użytkownik powinien skontaktować się z naszą firmą za pośrednictwem zamieszczonych poniżej danych kontaktowych (w punkcie 13).

8.2 Jako członek naszej Platformy, użytkownik ma prawo dostępu do jego Danych osobowych, a także skorygowania, modyfikacji lub usunięcia informacji, które są nieprawidłowe. Użytkownik może również zaktualizować lub usunąć swoje Dane osobowe, kontaktując się z naszą firmą za pośrednictwem zamieszczonych poniżej danych kontaktowych (w punkcie 13). Użytkownik może także zamknąć swoje konto w dowolnej chwili i wyrazić sprzeciw wobec dalszego przetwarzania jego Danych osobowych.

W niektórych przypadkach BlaBlaCar może zachować niektóre informacje, jeżeli jest to wymagane obowiązującymi przepisami lub w uzasadnionym celu. Dla przykładu, jeżeli uważamy, że użytkownik popełnił jakiekolwiek oszustwo lub naruszył Regulamin , możemy zachować niektóre informacje w celu zapobieżenia możliwości obchodzenia zasad dotyczących korzystania z naszych Platform.

Użytkownik posiada także prawo złożenia skargi do właściwego organu nadzoru lub wystąpienia na drogę postępowania sądowego, jeżeli uważa, że jego prawa zostały naruszone.

9. Pliki cookie i technologie podobnego rodzaju

Szczegółowe informacje zostały zamieszczonej w na Polityka Cookies.

10. Poufność hasła użytkownika

Po wybraniu przez użytkownika hasła umożliwiającego mu dostęp do niektórych części naszych Platform, jest on odpowiedzialny za zachowanie tego hasła w tajemnicy. BlaBlaCar wymaga od użytkownika, aby nie udostępniał tego hasła żadnej innej osobie.

11. Linki do innych witryn internetowych i serwisów społecznościowych

Na naszych Platformach mogą być zamieszczane linki prowadzące do witryn internetowych naszych sieci partnerskich, reklamodawców lub spółek powiązanych. W przypadku korzystania z linków prowadzących do tych witryn, należy pamiętać, że obowiązują na nich zasady polityki prywatności firm będących ich właścicielami, a BlaBlaCar nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności. Należy zapoznać się z postanowieniami tych polityk przed przesłaniem na te witryny jakichkolwiek swoich Danych osobowych.

12. Modyfikacje naszej Informacji o polityce prywatności

Jakiekolwiek modyfikacje naszej Informacji o polityce prywatności zostaną zamieszczone na tej stronie. W uzasadnionych przypadkach BlaBlaCar może poinformować użytkownika o tych modyfikacjach lub starać się uzyskać jego zgodę. Należy systematycznie sprawdzać wszelkie aktualizacje lub modyfikacje naszej Informacji o polityce prywatności.

13. Kontakt

Aby skontaktować się z naszą firmą w celu przekazania nam jakichkolwiek sugestii lub zapytań dotyczących naszych praktyk w zakresie zachowania prywatności, użytkownik powinien skorzystać z naszej strony kontaktu lub przesyłając list na adres wskazany na początku niniejszego dokumentu.

BlaBlaCar używa plików cookies w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności witryny. Korzystając z naszego serwisu, akceptujesz ustawienia cookiePolityka i ustawienia cookie

Dodaj przejazd